Käyttöehdot

Olet täällä

Päivitetty 20.3.2019

1. Yleistä

Käyttämällä A-lehdet Oy:n (A-lehdet) ylläpitämää verkkopalvelua (Palvelu) käyttäjä sitoutuu noudattamaan jäljempänä esitettyjä ehtoja sekä hyväksyy, että A-lehdet käsittelee käyttäjän henkilötietoja A-lehtien tietosuojaselosteen mukaisesti.

Mikäli käyttäjä ei hyväksy näitä ehtoja kokonaisuudessaan, käyttäjän tulee poistua Palvelun sivuilta. Sen lisäksi mitä näissä käyttöehdoissa on sanottu, käyttäjä sitoutuu noudattamaan mahdollisia yksittäisen palvelun käyttö- ja/tai tilausehtoja, jotka ovat luettavissa ko. palvelun verkkosivulla.

2. Oikeudet

Palvelun sisältö on suojattu tekijänoikeuslain ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti. A-lehdet pidättää itsellään Palveluun kaikki oikeudet, joita ei nimenomaisesti ole tässä myönnetty.

Kaikenlainen Palvelussa olevan sisällön tai sisällön osan kopioiminen ja jakelu on kielletty, ellei nimenomaisesti toisin mainita. Käyttäjällä on lupa tallentaa päätelaitteelleen tai tulostaa yksityistä käyttöä varten sivuja tai otteita sivuista. Lisäksi käyttäjä voi jakaa Palvelun sisältöä sosiaalisessa mediassa erikseen sitä varten tarjottujen sosiaalisen median painikkeiden kautta, mutta muutoin Palvelun sisällön tai sisällön osan saattaminen yleisön saataviin levittämällä, esittämällä tai näyttämällä julkisesti tai varastointi tai kappaleiden valmistaminen sisällöstä tai sen osasta ilman A-lehtien etukäteen antamaa kirjallista suostumusta on kielletty. Käyttäjällä ei ole oikeutta muodostaa Palvelusta tai sen osasta toista teosta tai toista palvelua.

3. Palvelun toimittaminen ja sisältö

Palvelun sisältö esitetään sitoumuksetta ”sellaisena kuin se on” ja ”siten kuin saatavilla”. A-lehdet ei vastaa sivujen sisällöstä, oikeellisuudesta, täsmällisyydestä tai luotettavuudesta sekä kiistää kaikki nimenomaiset ja oletetut takuut ja vastuut. A-lehdet varaa oikeuden koska tahansa muuttaa Palvelua sekä estää pääsy Palvelun sivuille tai lopettaa niiden ylläpito. Käyttäjä nimenomaisesti ymmärtää ja hyväksyy sen, että Palvelun hyödyntäminen tapahtuu käyttäjän omalla vastuulla. A-lehdet ei vastaa Palvelusta tai sen käyttämisestä aiheutuneista välillisistä vahingoista. Yllä oleva ei rajoita käyttäjän lakisääteisiä oikeuksia.

A-lehdet ei vastaa niiden sivujen sisällöstä ja aineistosta, joihin Palvelusta on linkkiyhteys ja jotka on tehty tai julkaistu jonkun muun kuin A-lehtien toimesta. Käyttäjä on velvollinen perehtymään ja noudattamaan niitä käyttöehtoja ja muita ehtoja, jotka on julkaistu näillä kolmannen osapuolen verkkosivustoilla.

Lähettämällä aineistoa Palveluun, esimerkiksi sähköpostitse tai osallistumalla keskusteluun, käyttäjä sitoutuu seuraaviin ehtoihin: A-lehdillä on oikeus käyttää, muokata ja julkaista lähetetty aineisto. Käyttäjä vastaa siitä, että lähetetty aineisto on julkaisukelpoista eikä loukkaa kolmannen tekijän- tai muita suojattuja oikeuksia. Käyttäjä vastaa A-lehdille kaikista kuluista, jotka aiheutuvat A-lehdille lähetetyn aineiston johdosta syntyneistä vaatimuksista A-lehtiä kohtaan. Käyttäjä sitoutuu olemaan esittämättä vaatimuksia A-lehtiä kohtaan lähettämäänsä aineistoon liittyen. Käyttäjä on tietoinen siitä, että lähettäessään aineistoa A-lehdille A-lehdet voi halutessaan sitoumuksetta ja ilman korvausvelvollisuutta julkaista aineiston kokonaisuudessaan tai osan siitä ja/tai liittää lähetettyä aineistoa johonkin toiseen aineistoon tai A-lehtien tai sen yhteistyökumppanin tuotteeseen tai palveluun.

4. Käyttöoikeus ja henkilötietojen käsittely

A-lehdet myöntää käyttäjälle näiden käyttöehtojen mukaisen rajoitetun oikeuden käyttää Palvelua ja sen sisältöä. Palvelua saa käyttää vain henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen käyttöön, ellei ehdoissa ole toisin sanottu.

Tiettyjen palvelujen käyttö on mahdollista vain rekisteröitymällä. Rekisteröityminen on mahdollista vain yli 13-vuotiaille käyttäjille. Rekisteröitymällä Palvelun käyttäjäksi, käyttäjä tulee A-lehtien asiakkaaksi ja käyttäjän antamat henkilötiedot tallennetaan A-lehtien asiakasrekisteriin. Rekisteröityessään käyttäjä sitoutuu antamaan oikeat ja totuudenmukaiset tiedot itsestään sekä pitämään nämä tiedot ajan tasalla.

Kun käyttäjä rekisteröityy A-lehtien palveluun, käyttäjän Palvelun käytöstä kerättyä tietoa voidaan yhdistää A-lehdet -konsernin eri palveluiden asiakas- ja tilaustietoihin. Asiakasrekisterin nimi- ja osoitetietoja voidaan käyttää ja luovuttaa markkinointitarkoituksiin kulloinkin voimassaolevan tietosuojalainsäädännön sekä A-lehtien tietosuojaselosteen mukaisesti. Lisää käyttäjän tietosuojaa ja henkilötietojen käsittelyä koskevaa tietoa on saatavilla A-lehtien tietosuojaselosteesta. Lisätietoja evästeiden käytöstä saa evästekäytännöistä.

Käyttäjän käyttäjätunnukset ja salasanat ovat henkilökohtaisia, eikä käyttäjä saa luovuttaa tai ilmaista niitä kolmannelle. Käyttäjä on vastuussa mahdollisen käyttäjäkohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan salassapidosta sekä sillä tapahtuneesta kaikesta käytöstä. Mikäli käyttäjä epäilee tunnusten joutuneen oikeudettomasti kolmannen haltuun, käyttäjän on ilmoitettava asiasta viipymättä A-lehdille.

Käyttäjän henkilötiedot ovat luottamuksellisia, mutta A-lehdillä harkintansa mukaan oikeus luovuttaa käyttäjän nimi- ja yhteystiedot poliisi- tai muulle viranomaiselle, mikäli on syytä epäillä, että käyttäjä on esimerkiksi kirjoituksellaan syyllistynyt rikokseen tai että on tapahtunut rikos, jonka selvittämistä voidaan edistää käyttäjän nimi- ja yhteystiedot luovuttamalla ja viranomainen esittää tätä koskevan perustellun pyynnön.

Käyttäjä on velvollinen käyttämään Palvelun näiden käyttöehtojen, lain ja hyvän tavan mukaisesti. Palvelua ei saa käyttää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella tai muulla vastaavalla oikeudella suojatun aineiston julkaisemiseen tai levittämiseen ilman oikeudenhaltijan lupaa, taikka muuten tavalla, joka on haitallista, loukkaavaa tai vahingollista A-lehdille, muille käyttäjille tai kolmansille. Käyttäjä on korvausvelvollinen mahdollisista väärinkäytöksistä sekä lain- että sopimuksenvaraisista toimistaan.

Tiettyjen palvelujen käyttö on maksullista. Maksullisten palvelujen yhteydessä ilmoitetaan ko. palvelun maksullisuudesta ja ko. palveluun liittyvistä muista ehdoista.

5. Muut ehdot

Käyttäjällä ei ole oikeuttaa luovuttaa tai siirtää Palvelun käyttöoikeutta kolmannelle osapuolelle. A-lehdillä on oikeus siirtää näissä käyttöehdoissa kuvattu sopimus Palvelun käytöstä toiselle samaan konserniin kulloinkin kuuluvalle yhtiölle sekä liiketoimintakaupan tai muun yritysjärjestelyn yhteydessä vastaanottavalle yhtiölle ilmoittamalla siirrosta Palvelussa.

A-lehdillä on oikeus muuttaa näitä käyttöehtoja, mikäli siihen on perusteltu syy esimerkiksi Palvelun kehittämisen, lainsäädännön tai viranomaispäätöksen johdosta. Muutoksista ilmoitetaan Palvelussa ja ne astuvat voimaan välittömästi tai erikseen ilmoitettuna ajankohtana. Jatkamalla Palvelun käyttöä muutoksen voimaantulon jälkeen, käyttäjä hyväksyy muutoksen ja sitoutuu noudattamaan muutettua ehtoa.

Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Mahdolliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan osapuolten välisillä neuvotteluilla. Kuluttajan on myös mahdollista saattaa riita-asia kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakuntaan, kuluttajan tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan. Mikäli riita-asia liittyy tavaroiden tai palveluiden verkkokauppaan, Euroopan komissio tarjoaa myös verkkovälitteisen riidanratkaisufoorumin, joka on erityisesti tarkoitettu sellaiselle kuluttajalle, joka asuu toisessa EU-maassa kuin palveluntarjoaja. Mikäli osapuolet eivät pääse asiassa sovintoon, riita ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. Kuluttajalla on oikeus nostaa kanne myös sen paikkakunnan alioikeudessa, jonka tuomiopiirissä hänellä on kotipaikka.