A-lehdet kasvattaa omistusosuuttaan vauhdilla kasvavasta kasvumarkkinointitoimisto Generosta

A-lehdet kasvattaa omistusosuuttaan vauhdilla kasvavasta kasvumarkkinointitoimisto Generosta
A-leh­det nos­taa omis­tuso­suut­taan kas­vu­mark­ki­noin­ti­toi­misto Gene­rosta. Yri­tys­kau­pan myötä A-leh­tien osuus on 79 % yri­tyk­sen osak­keista. Han­kinta tukee A-leh­tien kas­vustra­te­giaa, jossa media­lii­ke­toi­min­nan rin­nalle etsi­tään jat­ku­vasti uusia lii­ke­toi­min­ta­mal­leja.
Julkaistu 1.5.2019

A-leh­det nos­taa omis­tuso­suut­taan kas­vu­mark­ki­noin­ti­toi­misto Gene­rosta. Yri­tys­kau­pan myötä A-leh­tien osuus on 79 % yri­tyk­sen osak­keista. Han­kinta tukee A-leh­tien kas­vustra­te­giaa, jossa media­lii­ke­toi­min­nan rin­nalle etsi­tään jat­ku­vasti uusia lii­ke­toi­min­ta­mal­leja.

”Olemme raken­ta­neet vii­mei­sen vuo­den ajan yhteistä tar­joa­maa ja stra­te­gista pol­kua. Genero on vakuut­ta­nut sekä mei­dät että asiak­kaamme digi­taa­li­sella osaa­mi­sel­laan. Myös Gene­ron mer­kit­tävä kasvu on osoit­ta­nut, että näille pal­ve­luille on sel­keästi kysyn­tää”, A-leh­tien toi­mi­tus­joh­taja Kaisa Ala-Laurila iloit­see.

Yri­tys­kauppa vah­vis­taa A-leh­tien pal­ve­lu­tar­joa­maa yri­tys­myyn­nin asiak­kaille. Vah­van sisäl­tö­osaa­mi­sen rin­nalla tar­jo­taan nyt eri­lai­sia kas­vu­mark­ki­noin­nin pal­ve­luita ja verk­ko­si­vu­jen suun­nit­te­lua. A-leh­tien yri­tys­myynti tar­joaa asiak­kail­leen sekä vah­vat mediat että moni­puo­li­sia pal­ve­luita sisältö- ja kana­va­stra­te­gioista aina sisäl­lön suun­nit­te­luun ja tuo­tan­toon sekä jake­luun.

”A-leh­tien kump­pa­nuus mah­dol­lis­taa meille työn kohti pit­kän täh­täi­men visio­tamme olla Poh­jois­mai­den joh­tava kas­vu­mark­ki­noin­ti­toi­misto”, sanoo Gene­ron toi­mi­tus­joh­taja Rasmus Östman.

Lisätiedot:

A-lehdet Oy, toi­mi­tus­joh­taja Kaisa Ala-Lau­rila, +358 40 777 9212, kaisa.ala-laurila@a-lehdet.fi

Genero Oy, toi­mi­tus­joh­taja Ras­mus Östman, +358 40 742 9523, rasmus.ostman@genero.fi

A-lehdet-konserni on mielenkiintoinen monialayritys, haluttu kumppani sekä houkutteleva työpaikka. Olemme digitaalisen kaupankäynnin ja vaikuttamisen edelläkävijä, joka etsii jatkuvasti uusia kasvumahdollisuuksia ja alansa parhaita osaajia tai sellaiseksi haluavia. A-lehdet-konsernin muodostavat medialiiketoimintaan keskittyvä A-lehdet Oy ja sen tytäryhtiöt Finnish Design Shop Oy, Oma Terveys Oy sekä Genero Oy.

Genero Oy on mitattavaan digitaaliseen markkinointiviestintään keskittyvä growth marketing -toimisto, joka tähtää asiakasyritystensä tuloksentekoon. Generon asiakkaisiin kuuluvat mm. Fonecta, Kokkikartano, Snellman, Komplett Bank ja Friends & Brgrs. Yrityksen liikevaihto oli viime vuonna 5 miljoonaa euroa.