Yritysasiakasmyynnin myyntiehdot

Yritysasiakasmyynnin myyntiehdot
Katso tästä A-lehtien yritysasiakasmyynnin myyntiehdot.
Julkaistu 19.6.2018

A-lehdet Oy (jäljempänä ”A-lehdet”) myy ja mainostaja, mediatoimisto tai muu mainonnan palveluyritys (jäljempänä ”Mainostaja”) ostaa A-lehdiltä erilaista medianäkyvyyttä ja mediapalveluja (jäljempänä ”Kampanja”). Kampanjaan sovelletaan näitä myyntiehtoja, ellei erikseen ole kirjallisesti sovittu osapuolten välillä. Näitä ehtoja sovelletaan soveltuvin osin myös silloin, kun Mainostaja osaa Kampanjan käyttämänsä DSP-järjestelmän kautta.

1. Kampanjan osto

1.1. Kampanjan varaaminen

Kampanjan varaaminen tapahtuu kirjallisesti yritysasiakkaat@a-lehdet.fi.

1.2 Varauksen vahvistaminen ja sopimuksen syntyminen

Varaus sitoo osapuolia sen jälkeen, kun A-lehdet on lähettänyt sitä koskevan vahvistuksen. Sopimus syntyy A-lehtien lähetettyä vahvistuksen tai Mainostajan hyväksyttyä A-lehtien tarjouksen.

1.3 Kampanjan peruuttaminen ja muutokset

Vahvistetut Kampanjat tulee perua viimeistään 7 vrk:ta ennen aineiston toimitusajankohtaa A-lehtien mediamyyntiin. Mikäli peruutus tehdään em. määräajan jälkeen, veloitetaan peruutuksesta aiheutuneista lisätöistä vähintään viisikymmentä (50) prosenttia mainoksen hinnasta.

Määräpaikkamainoksia koskevat ennakkovarausten peruutukset on tehtävä viimeistään 14 vrk ennen aineiston toimitusajankohtaa.

Display-kampanjoiden ja digitaalisten sisältömarkkinointikampanjoiden erityisehdot ovat kohdissa 2 ja 3.

A-lehdet pidättää itsellään oikeuden ilman korvausvelvollisuutta siirtää tai peruuttaa Kampanja erityisten syiden niin vaatiessa. A-lehdet ilmoittaa tällaisista muutoksista Mainostajalle välittömästi syyt tietoon satuaan, sekä pyrkii antamaan muuttuneen tai peruuntuneen ajan tai mainosnäyttöjen tilalle uuden vastaavan ajan tai mainosnäytöt.

Ellei toisin sovita tai ellei valitusta mainosmuodosta muuta johdu, Mainostaja ei voi tehdä muutoksia varattuihin Kampanjoihin, eikä vaikuttaa siihen, missä toimituksellisessa yhteydessä mainos näytetään.

2. Display-kampanjat

Display-kampanjalla tarkoitetaan kokonaisuutta, joka varataan kerralla ja jolla mainostetaan samaa tuotetta tai palvelua. Kampanja on vahvistettava kirjallisesti tai sähköisesti tarjouksessa mainittuun viimeiseen voimassaolopäivään mennessä.

A-lehdet myy Kampanjoita näyttö-, aika- tai tilausmaksuperusteisesti. Mainostajan on mainostilaa tilatessaan ilmoitettava A-lehtien mainosohjeissa (http://www.a-lehdet.fi/mainostajalle/aineisto-ohjeet) yksilöidyt tiedot sekä toimitettava kampanja-aineisto A-lehtien mainosohjeissa määriteltyjen aikataulujen ja teknisten ohjeiden mukaisesti. Mikäli kampanja-aineisto toimitetaan myöhässä, Kampanjan näyttötavoitteet ajetaan täyteen, mikäli tämä on mahdollista myöhästymisestä huolimatta.

Mikäli Kampanja ei suorita ostettua näyttömäärää, Kampanjaa jatketaan, kunnes näytöt täyttyvät. A-lehdillä on oikeus jatkaa Kampanjaa seuraavana päivänä Mainostajan suostumuksella, kunnes mainosnäytöt tulevat täyteen. Mikäli on erikseen sovittu, voidaan vajaaksi jääneet näytöt korvata seuraavan Kampanjan yhteydessä. Mikäli mainosnäytöt jäävät Kampanjan loputtua tavoitteesta korkeintaan 5 prosenttia, ei mainosnäyttöjä korvata. Mikäli Kampanja on jäänyt tavoitteestaan myöhään toimitetun aineiston johdosta, ei mainosnäyttöjä korvata.

Kampanjan näyttöjen ja klikkien kertymistä seurataan A-lehtien käyttämän mainonnanhallintajärjestelmän kautta. A-lehdillä on oikeus käyttää Kampanjan tuloksia aggregoidussa muodossa oman toimintansa kehittämisessä, markkinoinnissa ja myyntityössä.

Paketteihin ostetuissa kampanjoissa A-lehdet ei takaa näkyvyyttä kaikissa paketissa mainituissa medioissa. Suoraan mediaan ostetut kampanjat menevät pakettiin ostettujen kampanjoiden edelle ja mainokset näkyvät niissä paketin medioissa, joissa on tilaa.

Mikäli Kampanja perutaan viikon sisällä ennen aiottua aloituspäivää, veloitetaan 50 prosenttia Kampanjan nettohinnasta.

A-lehdet pidättää itsellään oikeuden ilman korvausvelvollisuutta siirtää tai peruuttaa Kampanja tai mainosnäyttö erityisten syiden niin vaatiessa. A-lehdet ilmoittaa tällaisista muutoksista Mainostajalle välittömästi syyt tietoon saatuaan sekä pyrkii antamaan muuttuneen tai peruuntuneen ajan tai mainosnäyttöjen tilalle uuden vastaavan ajan tai mainosnäytöt.

Ellei toisin sovita tai ellei valitusta mainosmuodosta muuta johdu, Mainostaja ei voi tehdä muutoksia varattuihin Kampanjoihin, eikä vaikuttaa siihen, missä toimituksellisessa yhteydessä mainos näytetään.

3. Digitaaliset sisältömarkkinointikampanjat

Digitaalisella sisältömarkkinointikampanjalla tarkoitetaan kokonaisuutta, joka varataan ja vahvistetaan kerralla ja jolla mainostetaan samaa tuotetta tai saman tuotemerkin tuoteperheeseen kuuluvia tuotteita tai palveluja. Kampanja on vahvistettava kirjallisesti tai sähköisesti tarjouksessa mainittuun viimeiseen voimassaolopäivään mennessä.

Mainostaja vastaa testattavista tuotteista ja niiden toimituksesta vaikuttajille, kuten bloggaajalle tai tubettajalle. Mikäli tuotteiden toimitus viivästyy Mainostajasta johtuvista syistä, voi postausaikataulu siirtyä. Tuotteiden testiaika on vähintään 2 viikkoa. Mikäli kampanjan ajankohta siirtyy A-lehdistä riippumattomista syistä, saattavat Kampanjaan vahvistetut vaikuttajat vaihtua.

Mikäli vahvistettuun Kampanjaan halutaan lisätä sen aikana postauksia tai sisältökokonaisuuksia, on hinta tarkasteltava tapauskohtaisesti. Mikäli haluttu lisäpostaus taikka muu lisäys ei aihepiiriltään taikka tuotteen ominaisuuksilta kuulu vahvistettuun Kampanjaan, hinnoitellaan se erillisenä kampanjana.

Kampanjassa, jossa alle 7 vrk:n sisällä Kampanjan vahvistamisesta julkaistaan ensimmäinen postaus, maksetaan pikatoimitusmaksu 500 euroa.

Kampanjaan tarjouksessa ehdotetut vaikuttajat ovat esimerkkejä Kampanjaan sopivista vaikuttajista. Vaikuttajat kutsutaan mukaan vasta Mainostajan vahvistettua Kampanjan hinnan, aikataulun ja briefin. Kampanjalle vahvistettu hinta ja laajuus (mm. vaikuttajien ja postausten määrä) ovat voimassa, mikäli mahdolliset vaikuttajavaihdokset eivät olennaisilta osin vaikuta Kampanjan toteutukseen.

Mikäli Mainostaja joutuu peruuttamaan vahvistetun Kampanjan tai osan siitä, veloittaa A-lehdet seuraavat peruutusmaksut, jotka lasketaan peruutetun Kampanjan nettohinnasta:

  • peruutus 31 vrk tai enemmän ennen Kampanjan alkua 25 %
  • peruutus 15–30 vrk ennen Kampanjan alkua 50 %
  • peruutus 14 vrk tai vähemmän ennen Kampanjan alkua 100 %

Mikäli koko Kampanja aikataulutetaan uudestaan Mainostajasta johtuvista syistä (esim. viivästynyt tuotetoimitus), A-lehdet perii 25 % siirtomaksun Kampanjan vahvistuneesta nettohinnasta.

4. Vastuu kampanjoiden sisällöstä

Mainostaja vastaa siitä, että A-lehdille toimitettu Kampanja on voimassaolevien lakien, viranomaisten ja mainonnan itsesääntelyelinten määräysten, A-lehtien antamien ohjeiden sekä hyvän tavan mukainen. A-lehdillä on oikeus ilman korvausvelvollisuutta kieltäytyä Kampanjan esittämisestä tai toteuttamisesta, mikäli se on A-lehtien tulkinnan mukaan edellä mainittujen vaatimusten vastainen.

Mainostaja vastaa oikeudestaan aineistoon taikka sen käyttöoikeuksiin, ja siitä, että kampanjan esittäminen tai toteuttaminen voi tapahtua kolmannen osapuolen tekijän-, patentti-, immateriaalioikeutta tai muuta oikeutta loukkaamatta taikka vahinkoa aiheuttamatta. Mainostaja vastaa kaikista em. oikeuksien hankkimisesta tai käyttämisestä aiheutuvista kustannuksista. Mainostaja vastaa kaikista kolmannelle osapuolelle tekijän-, patentti-, immateriaalioikeuksien ja muiden oikeuksien loukkaamisesta aiheutuvista vahingoista tai muista seuraamuksista.

Mainostaja vastaa A-lehtien kanssa tehtävän yhteistyön mahdollisesti vaatiman erityisasiantuntemuksen ja koulutuksen antamisesta sekä riskien tiedottamisesta sisällöntuotannosta vastaavalle avustajalle. Niissä tilanteissa, joissa Mainostaja toimittaa kolmannelle osapuolelle aineiston tuottamiseksi tuotteita, materiaaleja tai näihin liittyviä ohjeita, A-lehdillä ei ole näihin liittyviä vastuita Mainostajalle tai kolmannelle osapuolelle.

A-lehdet ei vastaa Mainostajaan tai kolmanteen nähden mistään kustannuksista tai vahingoista, jotka Mainostajalle tai kolmannelle aiheutuu yllä mainittujen ehtojen rikkomisesta.

A-lehdillä on oikeus olla julkaisematta harkintansa mukaan yllämainittuja edellytyksiä rikkoviksi katsomiaan Kampanjoita, eikä A-lehdet vastaa Kampanjassa mahdollisesti luvatuista eduista.

A-lehdillä ei ole vastuuta, mikäli Kampanjaa ei voida julkaista tuotannollisista syistä. A-lehdet ei myöskään ole vastuussa vähäisistä paino-, taitto- tai teknisistä virheistä, jotka eivät vaikeuta Kampanjan sisältöä eivätkä vähennä sen mainosarvoa. A-lehdet ei vastaa virheestä, joka johtuu sille toimitetusta puutteellisesta tai virheellisestä aineistosta.

Mikäli aineisto toimitetaan puutteellisena, korvaa Mainostaja A-lehdille tästä aiheutuneet kustannukset.

A-lehdillä on oikeus sijoittaa Kampanja kulloinkin noudatettava tapa ja tarkoituksenmukaisuus huomioon ottaen. Huomautukset ja reklamaatiot on tehtävä kirjallisesti 8 päivän kuluessa mainoksen julkaisemisesta, Kampanjan aloittamisesta tai sovitusta julkaisuajankohdasta lukien.

5. Tietosuoja

5.1. Kampanjoiden kohdentaminen

Mainostaja saa käyttää evästeitä tai muita vastaavia tekniikoita yksinomaan Kampanjan mainosnäyttöjen; tavoittavuuden ja konversion mittaaminen sekä kyseiseen Kampanjaan liittyvän mainonnan kohdentamiseen ja kampanjakohtaiseen lisäkohdentamiseen. Muilta osin evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käyttö taikka Kampanjasta kerätyn tiedon luovuttaminen kolmansille taikka yhdistäminen muihin tietoihin edellyttää aina erillistä kirjallista sopimusta A-lehtien kanssa.

Mainostaja ymmärtää sen asettaessa evästeitä tämän kohdan 5 ehtojen mukaisesti Mainostaja voi käsitellä henkilötietoja. Mainostaja vakuuttaa, että se noudattaa kulloinkin voimassaolevaa henkilötietojen käsittelyyn ja sähköisen viestinnän tietosuojaan soveltuvaa lainsäädäntöä (mukaan lukien lait, joilla on saatettu voimaan direktiivi 95/46/EY ja direktiivi 2002/58/EY niihin tehtyine muutoksineen, sekä yleinen tietosuoja-asetus 2016/679/EU ("Tietosuoja-asetus"), jäljempänä yhdessä "Tietosuojalainsäädäntö") sekä muuta soveltuvaa lainsäädäntöä kampanjassa, niiden kohdesivuilla sekä mainonnan kohdentamistekniikoita hyödyntäessään. Erityisesti Mainostaja vakuuttaa, että se on määritellyt henkilötietojen käsittelylle Tietosuojalainsäädännön mukaisen oikeusperusteen, tarkoitukset ja keinot, sekä informoi rekisteröityjä henkilötietojen käsittelystä Tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Mikäli Kampanja kohdennetaan kävijän verkkokäyttäytymisen perusteella, Mainostaja mahdollisine alihankkijoineen sitoutuu noudattamaan toimialan itsesääntelyohjeistuksia, kuten Interactive Advertising Bureaun (IAB) European Framework for Online Behavioural Advertising ja Transparency & Consent -itsesääntelyperiaatteita sekä suorittamaan tarpeelliset tekniset ja muut toimenpiteet periaatteiden toteuttamiseksi. Erityisesti Mainostaja sitoutuu noudattamaan käyttäjän valintoja mainonnan kohdentamisen suhteen.

Mikäli Kampanjassa käytetään uudelleenkohdentamis- eli ns. re-targeting -tekniikkaa, tulee Mainostajan poistaa kampanjassa käytetyt mainostagit sivuiltaan Kampanjan päättyessä. Mikäli mainostagien poisto viivästyy Mainostajasta johtuvasta syystä, Mainostaja suorittaa A-lehdille kultakin alkavalta viikolta viivästyssakkona 500euroa.

5.2. Henkilötietojen käsittelyä koskevat ehdot

Siltä osin kuin A-lehdet käsittelee Mainostajan henkilötietoja tai Mainostaja käsittelee A-lehtien henkilötietoja, sovelletaan alla olevia ehtoja, ellei muuta ole osapuolten välillä kirjallisesti sovittu. Henkilötietojen käsittelyn kohde, luonne ja tarkoitus sekä henkilötietojen tyypit ja rekisteröityjen ryhmät kuvataan osapuolten välisessä sopimuksessa tai ennen tietojen käsittelyn aloittamista annetussa rekisterinpitäjän kirjallisessa ohjeistuksessa.

Mikäli muutoin ei sovita, käsittelyn tarkoitus on Mainostajan Kampanjan kohdentaminen A-lehtien verkkosivustoilla. Käsittelyn kesto rajoittuu sovitun Kampanjan kannalta tarpeelliseen säilytysaikaan. Siltä osin kuin kohdentamisessa käytetään Mainostajan henkilötietoja, toimii Mainostaja rekisterinpitäjänä ja A-lehdet käsittelijänä. Rekisteröityjen ryhmiä ovat tällöin Mainostajan verkkosivustojen käyttäjät, asiakkaat ja potentiaaliset asiakkaat. Siltä osin kuin kohdentamisessa käytetään A-lehtien verkkosivustojen käyttäjiä koskevia tietoja tai A-lehtien verkkosivuston käyttöön tai asiakastietoihin perustuvia mainonnan kohderyhmiä, toimii A-lehdet rekisterinpitäjä ja Mainostaja käsittelijänä. Rekisteröityjen ryhmän muodostavat tällöin A-lehtien verkkosivustojen käyttäjät, asiakkaat ja potentiaaliset asiakkaat.

Käsittelijä sitoutuu:

(a) käsittelemään henkilötietoja ainoastaan rekisterinpitäjän lukuun sovittua tarkoitusta varten sekä kulloinkin voimassa olevien Tietosuojalainsäädännön mukaisesti;

(b) käsittelemään rekisteröityjen henkilötietoja ainoastaan rekisterinpitäjän antamien, Tietosuojalainsäädäntöön perustuvien kirjallisten ohjeiden mukaisesti;

(c) ilmoittamaan rekisterinpitäjälle, jos se katsoo, että rekisterinpitäjän kirjallinen ohjeistus rikkoo Tietosuojalainsäädäntöä;

(d) varmistamaan, että henkilötietoja käsitteleviä henkilöitä sitoo asianmukainen salassapitovelvollisuus;

(e) huolehtimaan henkilötietojen asianmukaisesta suojaamisesta omien käytäntöjensä ja sovittujen vaatimusten mukaisesti varmistaakseen henkilötietojen luottamuksellisuuden, eheyden ja saatavuuden;

(f) ottaen huomioon käsittelyn luonteen auttamaan rekisterinpitäjää täyttämään rekisterinpitäjän velvollisuuden vastata pyyntöihin, jotka koskevat Tietosuojalainsäädännössä säädettyjen rekisteröityjen oikeuksien käyttämistä;

(g) auttamaan kohtuullisin toimenpitein rekisterinpitäjää varmistamaan, että Tietosuojalainsäädännössä säädettyjä rekisterinpitäjän velvollisuuksia noudatetaan;

(h) poistamaan käsittelyyn liittyvien palveluiden tarjoamisen päätyttyä kaikki henkilötiedot paitsi jos ja siinä määrin kuin käsittelijään sovellettavassa pakottavassa Euroopan unionin tai kansallisessa lainsäädännössä vaaditaan säilyttämään henkilötiedot;

(i) ilmoittamaan rekisterinpitäjälle saatuaan tiedon henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta;

(j) saattamaan rekisterinpitäjän saataville tiedot, jotka ovat tarpeen Tietosuojalainsäädännössä säädettyjen velvollisuuksien noudattamisen osoittamista varten;

(k) sallimaan rekisterinpitäjän tai sen valtuuttaman auditoijan suorittamat tarkastukset ja osallistumaan niihin; sekä

(l) ilmoittamaan rekisterinpitäjälle viranomaisten tietopyynnöistä henkilötietojen käsittelyyn liittyen, ellei se ole pakottavan sääntelyn vastaista.

Rekisterinpitäjä antaa käsittelijälle yleisen ennakkoluvan käyttää toisen henkilötietojen käsittelijän palveluksia. Käsittelijä vastaa käyttämiensä alihankkijoiden työstä kuin omastaan. Jos rekisterinpitäjällä on perusteltu epäily alihankkijan kyvystä noudattaa Tietosuojalainsäädäntöä, rekisterinpitäjällä on vastuu ko. alihankkijan käyttämistä. Käsittelijä käyttää kaupallisesti kohtuullisesti toimenpiteitä korvatakseen alihankkijan toisella. Jollei alihankkijaa voida korvata toisella, osapuolilla on oikeus päättää kyseinen Kampanja ilman korvausvelvollisuutta.

Rekisterinpitäjä hyväksyy, että sovittujen toimenpiteiden toteuttaminen voi edellyttää henkilötietojen siirtämistä EU/ETA-alueen ulkopuolelle. Käsittelijä sitoutuu huolehtimaan siitä, että siirto EU/ETA-alueen ulkopuolelle tapahtuu Tietosuojalainsäädännössä kuvattuja, laillisia tiedonsiirtomekanismeja käyttäen.

Kumpikin osapuoli vastaa toiselle osapuolelle aiheutuneista välittömistä vahingoista (ml. viranomaisten määräämät hallinnolliset sakot, rekisteröidyille maksetut vahingonkorvaukset sekä kohtuulliset asianajokulut edellä mainittuihin liittyen), jotka johtuvat välittömästi siitä, että ko. osapuoli on käsitellyt henkilötietoja vastoin näitä ehtoja tai Tietosuojalainsäädännössä asetettuja velvollisuuksia. Kumpikaan osapuoli ei vastaa menetetystä liikevoitosta tai muista välillisistä vahingoista.

6. Kilpailijoiden mainonta

Kohdemedioissa voi esiintyä samanaikaisesti Mainostajan ja Mainostajan kilpailijan kampanjoita. Asiakassuhteen luottamuksellisuuden sekä mainospaikkojen rajallisuuden vuoksi A-lehdet ei voi antaa ennakkotietoa kilpailijoiden kampanjoista.

7. Hinnat, alennukset ja lisämaksut

Ellei osapuolten välillä ole toisin sovittu, sovelletaan osapuolten välillä A-lehtien kulloinkin voimassaolevaa hinnastoa, jonka sisältämiin hintoihin lisätään kulloinkin voimassaoleva arvonlisävero.

A-lehdet pidättää itsellään oikeuden julkaisemiensa hintojen muuttamiseen. Hintojen korotus koskee kaikkia hinnankorotuspäivämäärän jälkeen alkavia Kampanjoita, mikäli A-lehdet ei ole tehnyt Mainostajalle toisenlaista sitovaa tarjousta. Mainostajalla on tällöin oikeus koko Kampanjan tai sen osan peruuttamiseen tai lyhentämiseen korvauksetta 7 työpäivän kuluessa siitä päivästä, jolloin hintojen korotuksesta on kirjallisesti ilmoitettu Mainostajalle. Mikäli hinnankorotukset johtuvat lainsäädännön tai viranomaisten toimenpiteistä, ei Mainostajalla ole oikeutta peruuttaa tai lyhentää Kampanjaa.

A-lehdet myöntää media- ja mainostoimistoille, jotka täyttävät A-lehtien laadulliset ja toiminnalliset kriteerit ja ylittävät vähintään 20 000 euron nettorajan sopimusvuoden aikana 5-15 % alennuksen.

Mikäli A-lehdet ja Mainostaja ovat solmineet vuosisopimuksen, lasketaan vuosisopimusalennukset ostetun mainonnan arvonlisäverottomasta hinnasta, josta vähennetään vuosisopimuksessa sovittu alennus. Mikäli euromääräinen vuosisopimusehto ei täyty, on A-lehdillä oikeus laskuttaa Mainostajalta ylimääräisinä myönnetyt alennukset. Liitteiden, tuotenäytteiden ja digitaalisten sisältömarkkinointikampanjoiden hinnoista ei myönnetä vuosisopimusalennusta.

Kulloinkin voimassaoleva uusasiakasalennus koskee Mainostajaa, jonka edellisestä kampanjasta A-lehtien medioissa on kulunut vähintään 18 kuukautta. Alennus on voimassa yhden kuukauden ajan ensimmäisestä mainosnäytöstä.

8. Aineistovaatimukset ja -veloitukset sekä mainosliitteet ja tuotenäytteet

8.1 Aineistovaatimukset ja veloitukset

Mainosaineistot toimitetaan käyttövalmiina. Mikäli aineisto toimitetaan muussa muodossa, veloitetaan aineiston valmistuksesta syntyneet kustannukset.

8.2 Mainosliitteet ja tuotenäytteet

Mainosliitteiden ja tuotenäytteiden hinnoista ei myönnetä vuosisopimusalennusta. Mainostaja on vastuussa siitä, että valmiiksi painetut liitteet ovat määräpäivänä ao. lehden painossa. A-lehdet veloittaa huonosti pakattujen tai kuljetuksessa vaurioituneiden liitteiden erilliskäsittelystä sekä mahdollisesta tuotantotehokkuuden laskusta syntyneet kustannukset. Painosmäärän muuttuessa ylimääräisistä liitteistä aiheutuneita kustannuksia ei hyvitetä. Ylimääräiset liitteet hävitetään sidonnan jälkeen, ellei toisin ole sovittu. Mahdollisesta palautuksen kuluista vastaa Mainostaja.

9. Sopimuksen ja mainostilan siirto

A-lehdillä on oikeus siirtää osapuolten välinen sopimus oikeuksineen ja velvoitteineen toiselle samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle tai liiketoimintakaupan taikka muun yritysjärjestelyn yhteydessä yhtiölle, jolle A-lehtien sopimukseen liittyvä liiketoiminta siirtyy. Mainostajalla ei ole oikeutta siirtää sopimusta tai varaamaansa mainostilaa kolmannelle ilman A-lehtien etukäteistä kirjallista suostumusta.

10. Laskutus

Kampanjoiden laskutus tapahtuu A-lehtien kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukaisesti Kampanjan alkaessa. Kampanjoiden toteutumisten seurantaan käytetään A-lehtien mainonnanhallintajärjestelmän tuottamia lukuja.

Ellei toisin ole kirjallisesti osapuolten välillä sovittu, maksuaika on 14 vrk laskun päiväyksestä. Laskua koskeva huomautus on tehtävä 8 vrk kuluessa laskun päiväyksestä. A-lehdillä on oikeus periä viivästyneestä maksusta kulloinkin voimassaolevan korkolain mukainen viivästyskorko sekä kohtuulliset perintäkulut.

11. Luottamuksellisuus

Muut kuin osapuolten sovitusti julkistaman yhteistyön ehdot, mukaan lukien yleisestä hinnastosta poikkeavat hinnat ja sovellettavat alennukset, ovat luottamuksellisia. Osapuolet sitoutuvat pitämään salassa toiselta osapuolelta saamansa tiedot, jotka on luottamuksellisiksi merkitty tai on muuten sellaisiksi ymmärrettävä (mukaan lukien toiselta osapuolelta saamansa henkilötiedot). Salassapitovelvollisuutta ei kuitenkaan sovelleta sellaiseen tietoon, joka:

(a) on ollut vastaanottavan osapuolen hallussa ennen saman tiedon vastaanottamista toiselta osapuolelta, eikä tähän tietoon kohdistu salassapitovelvollisuuksia;

(b) on ollut yleisesti saatavilla tai muuten julkista, ellei tieto ole tullut julkiseksi tiedon vastaanottavan osapuolen näiden ehtojen rikkomisen johdosta;

(c) on vastaanotettu kolmannelta osapuolelta, eikä tähän tietoon kohdistu salassapitovelvollisuuksia;

(d) on itsenäisesti kehitetty käyttämättä toiselta osapuolelta vastaanotettuja materiaaleja tai tietoja; tai

(e) on luovutettava lain, asetuksen tai muun viranomaismääräyksen tai oikeudellisen määräyksen nojalla.

12. Ylivoimainen este

Kampanjat näytetään ja toteutetaan force majeure -varauksin eli kaikki ennalta arvaamattomat seikat kuten lakko, tekniset häiriöt, alihankkijoiden viivästykset sekä muut sellaiset A-lehtien kohtuullisten vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevat, A-lehdistä riippumattomat seikat, ovat A-lehtien korvausvelvollisuuden ulkopuolella.

13. Vahingonkorvaus ja vastuunrajoitus

Ellei toisin ole toisin ole yllä tai kirjallisesti osapuolten välillä, osapuolet eivät vastaa toiselle osapuolelle aiheutuneista välillisistä vahingoista. A-lehtien vastuu välittömistä vahingoista rajoittuu ostetun Kampanjan hintaan. Edellä mainittuja vastuunrajoituksia ei sovelleta, mikäli vahingot on aiheutettu tahallisesti tai törkeällä tuottamuksella tai näiden myyntiehtojen kohdan 5.1 rikkomisella.

14. Ehtojen ja sopimuksen voimassaolo

Nämä ehdot astuvat voimaan 20.6.2018 ja ne korvaavat aikaisemmat A-lehtien myyntiehdot. Nämä ehdot ovat voimassa toistaiseksi. Näitä ehtoja sovelletaan kaikkiin näiden ehtojen julkaisemisen jälkeen sovittuihin Kampanjoihin, ellei muuta ole kirjallisesti sovittu osapuolten kesken. Kohtaa 5 sovelletaan myös ennen ehtojen julkaisemista sovittuihin Kampanjoihin siltä osin kuin Kampanja jatkuu 25.5.2018 jälkeen Tietosuoja-asetuksen tultua sovellettavaksi.

Ellei muuta ole osapuolten välillä kirjallisesti sovittu, kampanjaa koskeva sopimus päättyy ilman irtisanomista Kampanjan tultua toteutetuksi. Määräajaksi tehty sopimus on voimassa määräajan ja päättyy ilman irtisanomista määräajan viimeisenä päivänä. Toistaiseksi voimassaolevan sopimuksen molemmat osapuolet voivat irtisanoa kirjallisesti noudattamalla kolmen (3) kuukauden irtisanomisaikaa.

Osapuolten välinen sopimus voidaan päättää välittömin vaikutuksin, mikäli toinen osapuoli olennaisesti rikkoo ehtoja, eikä ole korjannut rikkomustaan (mikäli se korjattavissa) 14 päivän kuluessa tästä huomautuksen saatuaan taikka asetetaan konkurssiin, yrityssaneeraukseen, selvitystilaan tai todetaan maksukyvyttömäksi.

15. Erimielisyydet

A-lehtien ja Mainostajan väliset mahdolliset erimielisyydet, joista ei päästä sopimukseen, ratkaistaan Keskuskauppakamarin välimieslautakunnan sääntöjen mukaisesti. Välimiesoikeus koostuu yhdestä välimiehestä ja menettely pidetään Helsingissä.