Käyttöehdot

Käyttöehdot
Käyttämällä A-lehdet Oy:n ylläpitämää verkkopalvelua käyttäjä sitoutuu noudattamaan alla esitettyjä A-lehtien käyttöehtoja.
Julkaistu 14.4.2019

Päi­vi­tetty 19.9.2023

1. Yleistä

Näitä ehtoja sovelletaan A-lehdet Oy:n (”A-lehdet”) verkkopalveluihin (”Palvelu”). Käyttämällä Palvelua sitoudut noudattamaan näitä ehtoja. Mikäli johonkin Palveluun kuuluvaan osioon sovellettavat erityisehdot ovat ristiriidassa näiden yleisten käyttöehtojen kanssa, sovelletaan ensisijaisesti kyseisiä Palvelun erityisehtoja.

2. Palvelu

Palvelun toimittaminen. Palvelu on lähtökohtaisesti käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa, ellei tietyn Palvelun osalta ilmoiteta muuta käyttöaikaa. A-lehdet ei anna mitään suoranaisia tai välillisiä takuita Palvelun toiminnasta tai piirteistä eikä takaa, että Palvelu toimii käyttökatkoitta ja virheettömästi. A-lehdillä on aina niin halutessaan ilman korvausvelvollisuutta oikeus lopettaa Palvelun tarjoaminen kokonaan tai osittain sekä oikeus ottaa Palvelu tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä huollon tai muun syyn vuoksi.

Palvelun käyttö. Saat Palveluun näiden ehtojen mukaisen rajoitetun käyttöoikeuden. Vastaat Palvelun käytössä tarvittavan laitteiston, ohjelmiston sekä tietoliikenne- ja tiedonsiirtoyhteyksien hankinnasta, asennuksesta, ylläpidosta ja kuluista.

Rekisteröityminen. Tiettyjen Palveluun kuuluvien osien käyttö voi edellyttää rekisteröitymistä. Rekisteröityminen on sallittu vain yli 13-vuotiaille käyttäjille. Rekisteröitymisen yhteydessä luotu tunnus on henkilökohtainen, eikä sitä saa luovuttaa tai ilmaista kolmannelle. Rekisteröitymällä Palvelun käyttäjäksi, tulet A-lehtien asiakkaaksi ja antamasi henkilötiedot tallennetaan A-lehtien asiakasrekisteriin. Sitoudut antamaan oikeat ja totuudenmukaiset tiedot itsestäsi rekisteröitymisen yhteydessä sekä pitämään nämä tiedot ajan tasalla. Olet vastuussa kaikesta tunnuksella tapahtuneesta käytöstä. Jos tunnus katoaa tai joutuu oikeudettomasti kolmannen haltuun, sinun on ilmoitettava asiasta viipymättä A-lehtien asiakaspalveluun.

Palveluun pääsyn estäminen. A-lehdillä on oikeus estää sellainen Palvelun käyttö sekä poistaa sellainen materiaali, joka loukkaa lakia, hyvää tapaa tai kolmannen suojattuja oikeuksia, tai joka kohtuuttomasti kuormittaa Palvelua tai verkkoa, uhkaa tietoturvaa tai -suojaa, haittaa Palvelun käyttäjiä, muita kolmansia tai A-lehtiä taikka on muutoin näiden ehtojen tai muiden Palvelun käyttöä koskevien sääntöjen vastaista. A-lehdet voi tarpeelliseksi katsoessaan asiasta ennalta ilmoittamatta myös estää pääsyn Palveluun.

Maksulliset palvelut. Palveluun sisältyvät peruspalvelut ovat maksuttomia. Palvelu saattaa sisältää myös maksullisia osia. Lisäksi Palvelun kautta voi olla tilattavissa erilaisia maksullisia tuotteita. Maksullisten palveluiden ja tuotteiden hinnat ja maksuehdot ilmoitetaan palvelukohtaisesti erikseen. Maksullisiin palveluihin sovelletaan näiden ehtojen lisäksi A-lehtien tilausehtoja, jotka luettavissa täällä: https://lehtitilaukset.a-lehdet.fi/tilausehdot

3. Oikeudet

A-lehtien materiaali. Palvelun ulkoasun ja Palvelun sisältämän materiaalin tekijän-, teollis- ja muut suojatut oikeudet ovat A-lehdillä tai sen sopimuskumppaneilla. Sinulla on oikeus käyttää Palvelua ja sisältöä yksityiseen käyttöön. Sinulla ei ole oikeutta ilman A-lehdiltä saatua etukäteistä kirjallista suostumusta valmistaa kappaleita, välittää yleisölle, esittää julkisesti, levittää yleisölle, näyttää julkisesti tai käyttää Palvelua tai sen kautta vastaanottamiasi sisältöjä muutoin kuin näiden ehtojen ja tekijänoikeuslain sallimissa rajoissa. Sinulla ei ole oikeutta Palvelun tai sen osan julkaisemiseen tai edelleen luovuttamiseen. Kielto koskee sekä vastikkeellisia että vastikkeettomia luovutuksia. Sinulla ei ole oikeutta muodostaa Palvelusta tai sen osasta toista teosta tai toista palvelua.

Et saa käyttää automaattisia järjestelmiä (kuten ”robot-”, ”spider-” ”scraper-” ja ”offline reader-” ohjelmistot) tietojen keräämiseksi, lukemiseksi tai kappaleiden valmistamiseksi Palvelusta, sen sisällöstä tai niiden osista, mukaan lukien mutta rajoittumatta tekstin- ja tiedonlouhintaa, koneoppimista, tekoälyn kehittämistä, algoritmin kouluttamista taikka Palvelun tai sen sisältöjen yleisön saataviin saattamista varten ilman A-lehtien etukäteen antamaa nimenomaista kirjallista suostumusta. Et saa syöttää A-lehtien sisältöjä mihinkään tekoälypohjaiseen tai muuhunkaan työkaluun tai palveluun, joka varaa oikeuksia hyödyntää syötettyjä sisältöjä omaan tai kolmansien käyttöön, esimerkiksi työkalun kehittämis- tai koulutustarkoituksiin.

Käyttäjien materiaali. A-lehdillä on oikeus korvauksetta käyttää ja uudelleen julkaista tai luovuttaa edelleen muunneltuna tai alkuperäisessä asussaan joko kokonaan tai osittain ja/tai liitettynä johonkin toiseen aineistoon Palvelun kautta Palvelun julkisille alueille (kuten keskustelupalstat) lähettämääsi aineistoa. A-lehdet ei palauta materiaalia, kuten esimerkiksi kuvia tai kirjoituksia, jotka olet A-lehdille toimittanut.

4. Keskustelupalsta ja kommentointi

Kirjoittajan vastuu viesteistä. Palvelu voi sisältää keskustelupalstan tai kommentointitoiminnallisuuden. A-lehdet ei vastaa keskusteluissa tai kommenteissa esitetyistä mielipiteistä. Jokainen keskustelija on rikos- ja vahingonkorvausoikeudellisessa vastuussa omien viestiensä sisällöstä.

Viestien ja/tai keskustelijoiden poistaminen. A-lehdillä on oikeus poistaa viestejä tai viestiketjuja keskustelupalstalta tai kommenttikentistä, kun käyttäjä rikkoo lakia tai hyvää tapaa taikka sillä on muutoin perusteltu syy toimenpiteeseen. Ylläpito voi poistaa keskustelupalstalta sääntöjä rikkoneen nimimerkin tilapäisesti tai kokonaan. A-lehdillä on perustelluissa tilanteissa oikeus luovuttaa keskustelijan henkilötietoja tai lähetettyyn viestiin liittyviä tunnistetietoja viranomaisille.

5. Vastuut

Käyttäjän vastuu toimittamastaan sisällöstä. Vastaat Palveluun toimittamastasi tai sen kautta muille käyttäjille ja jakamastasi materiaalista ja siitä, ettei em. materiaali loukkaa kolmannen tekijän-, teollis- ja muita suojattuja oikeuksia taikka ole näiden ehtojen, lain tai hyvän tavan vastaista. Sitoudut korvaamaan A-lehdille tai kolmannelle tämän kohdan vastaisesta käytöstä mahdollisesti aiheutuvat kustannukset ja vahingon. Mikäli toimitat Palveluun kuva- tai videomateriaalia, vastaat siitä, että sinulla on kaikki tarvittavat tekijän- ja muut oikeudet lähettämääsi materiaaliin eli olet itse kuvannut tai muutoin luonut lähettämäsi materiaalin, taikka että materiaalin kuvannut tai materiaalin luomiseen muutoin osallistuneet henkilöt ovat luovuttaneet sinulle kaikki tarvittavat tekijänoikeutensa (mukaan lukien muuntelu- ja edelleenluovutusoikeuden), ja että materiaalin tallentamiseen on ollut lupa. Vakuutat myös, että et ole luovuttanut tai tule luovuttamaan materiaalia yksinoikeudella millekään kolmannelle taholle.

Kuvattavien suostumus: Sinulla tulee olla suostumukset kaikilta kuvassa/videossa esiintyviltä henkilöiltä siihen, että A-lehdet voi hyödyntää ja käsitellä materiaalia kaupallisesti ja muutoin parhaaksi katsomallaan tavalla. Sinun tulee kysyttäessä pystyä esittämään ko. suostumukset. Alaikäisten osalta tulee tarvittaessa voida esittää huoltajan suostumus.

Materiaalin julkaisu ja poistaminen: A-lehdillä on oikeus omassa harkinnassaan olla julkaisematta Palveluun toimittamaasi materiaalia sekä poistaa Palvelusta jo julkaistu materiaali.

A-lehtien vastuu Palvelusta ja sisällöstä. Palvelun sisältö esitetään sitoumuksetta ”sellaisena kuin se on” ja ”siten kuin saatavilla”. A-lehdet ei ole vastuussa tai korvausvelvollinen Palvelun virheellisestä toiminnasta, käyttökatkoista, käytön estymisestä, Palvelussa olevista virheistä, puutteellisuuksista tai Palvelun taikka sen osan lopettamisesta mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta eikä laitteisiin tai ohjelmistoihin tulevista vioista tai häiriöistä. A-lehdet ei vastaa välillisistä vahingoista taikka vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä johtuvasta toiminnan kohtuuttomasta vaikeutumisesta. A-lehtien vastuu on rajoitettu virheellisen Palvelun uudelleen toimittamiseen. Maksullisen Palvelun osalta A-lehtien vastuu kaikista vahingoista rajoittuu aina enintään vahingon kohteena olevasta maksullisesta Palvelusta vahingon ajalta maksamasi maksun määrään. Edellä kuvattu ei kuitenkaan rajoita sinulle pakottavan kuluttajansuojalainsäädännön mukaan kuuluvia oikeuksia.

6. Muutokset

Muutokset Palveluun. A-lehdet pyrkii kehittämään Palvelua ja huolehtimaan sen mahdollisimman häiriöttömästä toiminnasta. A-lehdillä on oikeus muuttaa tai poistaa esimerkiksi Palvelun tai sen osien sisältöä, rakennetta ja palveluaikoja.

Hintojen muutokset ja Palvelun päättäminen. Voimme muuttaa maksullisen Palvelun hintaa, esimerkiksi mikäli Palvelun tuotantokustannukset nousevat tai laskevat, taikka hintojen muutostarve perustuu lainsäädännön muutokseen tai viranomaisen päätökseen. Voimme myös päättää Palvelun tai maksullisen Palvelun kokonaan tai osittain, mikäli siihen on perusteltu syy. Hinnanmuutos tulee kuluvan voimaan seuraavan laskutusjakson alusta lukien tai siitä ilmoitetaan vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen muutoksen voimaantuloa. Voit aina irtisanoa tilauksesi muutoksen voimaantulohetkeen ilmoittamalla siitä A-lehdille. Mikäli lopetamme maksullisen Palvelun tarjoamisen, sitoudumme palauttamaan määrän, joka vastaa jäljellä olevaa lopetettuun maksulliseen Palveluun kohdistuvaa käyttöoikeuttasi. Määrä palautetaan edellyttäen, että se ylittää viisi (5) euroa ja, että ilmoitat A-lehdille määrän palauttamiseen tarvittavat pankkiyhteystiedot. Lainsäädännön muutokseen tai viranomaisen päätökseen perustuvat hinnankorotukset voidaan kuitenkin huomioida jo niiden voimaantulosta lähtien.

Ehtojen muutokset. Kehitämme toimintaamme ja palveluvalikoimaamme jatkuvasti, minkä vuoksi meidän voi olla tarpeen muuttaa näitä ehtoja. Ilmoitamme olennaisista ehtojen muutoksista ennen niiden voimaantuloa Palvelussa tai muulla sähköisellä tai kirjallisella parhaaksi katsomallamme tavalla. Muutokset astuvat voimaan ilmoitettuna ajankohtana. Jatkamalla Palvelun käyttöä ehtojen muuttamisen jälkeen sitoudut noudattamaan muutettuja ehtoja.

7. Muut ehdot

Tietosuoja. Käsittelemme henkilötietojasi ja käytämme kumppaneidemme evästeitä A-lehtien tietosuojaselosteen ja evästekäytännön mukaisesti, jotka ovat luettavissa osoitteessa: https://www.a-lehdet.fi/artikkelit/tietosuojaseloste ja https://www.a-lehdet.fi/artikkelit/evastekaytannot.

Linkit toisiin palveluihin. Palvelu saattaa sisältää linkkejä ja yhteyksiä kolmannen osapuolen verkkosivustoihin. Tällaisiin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin tai kolmannen osapuolen välittämiin sovelluksiin sovelletaan kyseisen kolmannen osapuolen käyttö- ja muita ehtoja, eikä A-lehdet vastaa sivustoista tai sovelluksista miltään osin.

Sopimuksen ja käyttöoikeuden siirto. Sinulla ei ole oikeutta siirtää Palvelun käyttöoikeutta kolmannelle ilman A-lehtien etukäteistä kirjallista suostumusta. A-lehdillä on oikeus siirtää Palvelu ja sen ylläpitäminen sekä siihen liittyvät asiakkuudet kolmannelle ilmoittamalla siitä Palvelussa.

Sovellettava laki. Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia, poislukien lainvalintaa koskevat säännöt.

Erimielisyyksien ratkaiseminen. Pyrimme ensisijaisesti ratkaisemaan mahdolliset erimielisyydet neuvotteluin. Erimielisyydet, joita emme saa ratkaistuiksi sovinnollisesti neuvottelemalla, käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa. Voit vaihtoehtoisesti myös nostaa kanteen kotipaikkasi perusteella määräytyvässä toimivaltaisessa käräjäoikeudessa. Kuluttajana sinulla on myös mahdollisuus viedä erimielisyys kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) käsiteltäväksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakuntaan sinun tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).

Yhteystiedot. Voit olla yhteydessä asiakaspalveluumme. Asiakaspalvelumme yhteystiedot saat osoitteesta: https://www.a-lehdet.fi/tietoa-meista/yhteystiedot.

A-lehdet Oy

Y-tunnus: 1708790-7

Käyntiosoite: Risto Rytin tie 33, 00570 Helsinki

Postiosoite: 00081, A-lehdet

Puhelin: (09) 759 6600 (asiakaspalvelu), (09) 759 61 (vaihde)

Viimeisin päivitys 19.9.2023