Käyttöehdot

Käyttämällä A-lehdet Oy:n ylläpitämää verkkopalvelua käyttäjä sitoutuu noudattamaan alla esitettyjä A-lehtien käyttöehtoja.

Päi­vi­tetty 20.3.2019

1. Yleistä

Käyt­tä­mällä A-leh­det Oy:n (A-leh­det) yllä­pi­tä­mää verk­ko­pal­ve­lua (Pal­velu) käyt­täjä sitou­tuu nou­dat­ta­maan jäl­jem­pänä esi­tet­tyjä ehtoja sekä hyväk­syy, että A-leh­det käsit­te­lee käyt­tä­jän hen­ki­lö­tie­toja A-lehtien tietosuojaselosteen mukai­sesti.

Mikäli käyt­täjä ei hyväksy näitä ehtoja koko­nai­suu­des­saan, käyt­tä­jän tulee pois­tua Pal­ve­lun sivuilta. Sen lisäksi mitä näissä käyt­tö­eh­doissa on sanottu, käyt­täjä sitou­tuu nou­dat­tamaan mah­dol­li­sia yksit­täi­sen pal­ve­lun käyttö- ja/​tai tilauseh­toja, jotka ovat luet­ta­vissa ko. pal­ve­lun verk­ko­si­vulla.

2. Oikeudet

Pal­ve­lun sisältö on suo­jattu teki­jä­noi­keus­lain ja kan­sain­vä­lis­ten sopi­mus­ten mukai­sesti. A-leh­det pidät­tää itsel­lään Pal­ve­luun kaikki oikeu­det, joita ei nimen­omai­sesti ole tässä myön­netty.

Kai­ken­lai­nen Pal­ve­lussa ole­van sisäl­lön tai sisäl­lön osan kopioi­mi­nen ja jakelu on kiel­letty, ellei nimen­omai­sesti toi­sin mai­nita. Käyt­tä­jällä on lupa tal­len­taa pää­te­lait­teel­leen tai tulos­taa yksi­tyistä käyt­töä var­ten sivuja tai otteita sivuista. Lisäksi käyt­täjä voi jakaa Pal­ve­lun sisäl­töä sosi­aa­li­sessa mediassa erik­seen sitä var­ten tar­jot­tu­jen sosi­aa­li­sen median pai­nik­kei­den kautta, mutta muu­toin Pal­ve­lun sisäl­lön tai sisäl­lön osan saat­ta­mi­nen ylei­sön saa­ta­viin levit­tä­mällä, esit­tä­mällä tai näyt­tä­mällä jul­ki­sesti tai varas­tointi tai kap­pa­lei­den val­mis­ta­mi­nen sisäl­löstä tai sen osasta ilman A-leh­tien etu­kä­teen anta­maa kir­jal­lista suos­tu­musta on kiel­letty. Käyt­tä­jällä ei ole oikeutta muo­dos­taa Pal­ve­lusta tai sen osasta toista teosta tai toista pal­ve­lua.

3. Palvelun toimittaminen ja sisältö

Pal­ve­lun sisältö esi­te­tään sitou­muk­setta ”sel­lai­sena kuin se on” ja ”siten kuin saa­ta­villa”. A-leh­det ei vas­taa sivu­jen sisäl­löstä, oikeel­li­suu­desta, täs­mäl­li­syy­destä tai luo­tet­ta­vuu­desta sekä kiis­tää kaikki nimen­omai­set ja ole­te­tut takuut ja vas­tuut. A-leh­det varaa oikeu­den koska tahansa muut­taa Pal­ve­lua sekä estää pääsy Pal­ve­lun sivuille tai lopet­taa nii­den yllä­pito. Käyt­täjä nimen­omai­sesti ymmär­tää ja hyväk­syy sen, että Pal­ve­lun hyö­dyn­tä­mi­nen tapah­tuu käyt­tä­jän omalla vas­tuulla. A-leh­det ei vas­taa Pal­ve­lusta tai sen käyt­tä­mi­sestä aiheu­tu­neista välil­li­sistä vahin­goista. Yllä oleva ei rajoita käyt­tä­jän laki­sää­tei­siä oikeuk­sia.

A-leh­det ei vas­taa nii­den sivu­jen sisäl­löstä ja aineis­tosta, joi­hin Pal­ve­lusta on link­kiyh­teys ja jotka on tehty tai jul­kaistu jon­kun muun kuin A-leh­tien toi­mesta. Käyt­täjä on vel­vol­li­nen pereh­ty­mään ja nou­dat­ta­maan niitä käyt­tö­eh­toja ja muita ehtoja, jotka on jul­kaistu näillä kol­man­nen osa­puo­len verk­ko­si­vus­toilla.

Lähet­tä­mällä aineis­toa Pal­ve­luun, esi­mer­kiksi säh­kö­pos­titse tai osal­lis­tu­malla kes­kus­te­luun, käyt­täjä sitou­tuu seu­raa­viin ehtoi­hin: A-leh­dillä on oikeus käyt­tää, muo­kata ja jul­kaista lähe­tetty aineisto. Käyt­täjä vas­taa siitä, että lähe­tetty aineisto on jul­kai­su­kel­poista eikä louk­kaa kol­man­nen teki­jän- tai muita suo­jat­tuja oikeuk­sia. Käyt­täjä vas­taa A-leh­dille kai­kista kuluista, jotka aiheu­tu­vat A-leh­dille lähe­te­tyn aineis­ton joh­dosta syn­ty­neistä vaa­ti­muk­sista A-leh­tiä koh­taan. Käyt­täjä sitou­tuu ole­maan esit­tä­mättä vaa­ti­muk­sia A-leh­tiä koh­taan lähet­tä­määnsä aineis­toon liit­tyen. Käyt­täjä on tie­toi­nen siitä, että lähet­täes­sään aineis­toa A-leh­dille A-leh­det voi halu­tes­saan sitou­muk­setta ja ilman kor­vaus­vel­vol­li­suutta jul­kaista aineis­ton koko­nai­suu­des­saan tai osan siitä ja/​tai liit­tää lähe­tet­tyä aineis­toa johon­kin toi­seen aineis­toon tai A-leh­tien tai sen yhteis­työ­kump­pa­nin tuot­tee­seen tai pal­ve­luun.

4. Käyttöoikeus ja henkilötietojen käsittely

A-leh­det myön­tää käyt­tä­jälle näi­den käyt­tö­eh­to­jen mukai­sen rajoi­te­tun oikeu­den käyt­tää Pal­ve­lua ja sen sisäl­töä. Pal­ve­lua saa käyt­tää vain hen­ki­lö­koh­tai­seen, ei-kau­pal­li­seen käyt­töön, ellei ehdoissa ole toi­sin sanottu.

Tiet­ty­jen pal­ve­lu­jen käyttö on mah­dol­lista vain rekis­te­röi­ty­mällä. Rekis­te­röi­ty­mi­nen on mah­dol­lista vain yli 13-vuo­tiaille käyt­tä­jille. Rekis­te­röi­ty­mällä Pal­ve­lun käyt­tä­jäksi, käyt­täjä tulee A-leh­tien asiak­kaaksi ja käyt­tä­jän anta­mat hen­ki­lö­tie­dot tal­len­ne­taan A-leh­tien asia­kas­re­kis­te­riin. Rekis­te­röi­tyes­sään käyt­täjä sitou­tuu anta­maan oikeat ja totuu­den­mu­kai­set tie­dot itses­tään sekä pitä­mään nämä tie­dot ajan tasalla.

Kun käyt­täjä rekis­te­röi­tyy A-leh­tien pal­ve­luun, käyt­tä­jän Pal­ve­lun käy­töstä kerät­tyä tie­toa voi­daan yhdis­tää A-leh­det -kon­ser­nin eri pal­ve­lui­den asia­kas- ja tilaus­tie­toi­hin. Asia­kas­re­kis­te­rin nimi- ja osoi­te­tie­toja voi­daan käyt­tää ja luo­vut­taa mark­ki­noin­ti­tar­koi­tuk­siin kul­loin­kin voi­mas­sao­le­van tie­to­suo­ja­lain­sää­dän­nön sekä A-leh­tien tie­to­suo­ja­se­los­teen mukai­sesti. Lisää käyt­tä­jän tie­to­suo­jaa ja hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyä kos­ke­vaa tie­toa on saa­ta­villa A-lehtien tietosuojaselosteesta. Lisä­tie­toja eväs­tei­den käy­töstä saa evästekäytännöistä.

Käyt­tä­jän käyt­tä­jä­tun­nuk­set ja sala­sa­nat ovat hen­ki­lö­koh­tai­sia, eikä käyt­täjä saa luo­vut­taa tai ilmaista niitä kol­man­nelle. Käyt­täjä on vas­tuussa mah­dol­li­sen käyt­tä­jä­koh­tai­sen käyt­tä­jä­tun­nuk­sen ja sala­sa­nan salas­sa­pi­dosta sekä sillä tapah­tu­neesta kai­kesta käy­töstä. Mikäli käyt­täjä epäi­lee tun­nus­ten jou­tu­neen oikeu­det­to­masti kol­man­nen hal­tuun, käyt­tä­jän on ilmoi­tet­tava asiasta vii­py­mättä A-leh­dille.

Käyt­tä­jän hen­ki­lö­tie­dot ovat luot­ta­muk­sel­li­sia, mutta A-leh­dillä har­kin­tansa mukaan oikeus luo­vut­taa käyt­tä­jän nimi- ja yhteys­tie­dot poliisi- tai muulle viran­omai­selle, mikäli on syytä epäillä, että käyt­täjä on esi­mer­kiksi kir­joi­tuk­sel­laan syyl­lis­ty­nyt rikok­seen tai että on tapah­tu­nut rikos, jonka sel­vit­tä­mistä voi­daan edis­tää käyt­tä­jän nimi- ja yhteys­tie­dot luo­vut­ta­malla ja viran­omai­nen esit­tää tätä kos­ke­van perus­tel­lun pyyn­nön.

Käyt­täjä on vel­vol­li­nen käyt­tä­mään Pal­ve­lun näi­den käyt­tö­eh­to­jen, lain ja hyvän tavan mukai­sesti. Pal­ve­lua ei saa käyt­tää teki­jä­noi­keu­della, tava­ra­merk­kioi­keu­della tai muulla vas­taa­valla oikeu­della suo­ja­tun aineis­ton jul­kai­se­mi­seen tai levit­tä­mi­seen ilman oikeu­den­hal­ti­jan lupaa, taikka muu­ten tavalla, joka on hai­tal­lista, louk­kaa­vaa tai vahin­gol­lista A-leh­dille, muille käyt­tä­jille tai kol­man­sille. Käyt­täjä on kor­vaus­vel­vol­li­nen mah­dol­li­sista vää­rin­käy­tök­sistä sekä lain- että sopi­muk­sen­va­rai­sista toi­mis­taan.

Tiet­ty­jen pal­ve­lu­jen käyttö on mak­sul­lista. Mak­sul­lis­ten pal­ve­lu­jen yhtey­dessä ilmoi­te­taan ko. pal­ve­lun mak­sul­li­suu­desta ja ko. pal­ve­luun liit­ty­vistä muista ehdoista.

5. Muut ehdot

Käyt­tä­jällä ei ole oikeut­taa luo­vut­taa tai siir­tää Pal­ve­lun käyt­tö­oi­keutta kol­man­nelle osa­puo­lelle. A-leh­dillä on oikeus siir­tää näissä käyt­tö­eh­doissa kuvattu sopi­mus Pal­ve­lun käy­töstä toi­selle samaan kon­ser­niin kul­loin­kin kuu­lu­valle yhtiölle sekä lii­ke­toi­min­ta­kau­pan tai muun yri­tys­jär­jes­te­lyn yhtey­dessä vas­taa­not­ta­valle yhtiölle ilmoit­ta­malla siir­rosta Pal­ve­lussa.

A-leh­dillä on oikeus muut­taa näitä käyt­tö­eh­toja, mikäli sii­hen on perus­teltu syy esi­mer­kiksi Pal­ve­lun kehit­tä­mi­sen, lain­sää­dän­nön tai viran­omais­pää­tök­sen joh­dosta. Muu­tok­sista ilmoi­te­taan Pal­ve­lussa ja ne astu­vat voi­maan välit­tö­mästi tai erik­seen ilmoi­tet­tuna ajan­koh­tana. Jat­ka­malla Pal­ve­lun käyt­töä muu­tok­sen voi­maan­tu­lon jäl­keen, käyt­täjä hyväk­syy muu­tok­sen ja sitou­tuu nou­dat­ta­maan muu­tet­tua ehtoa.

Näi­hin käyt­tö­eh­toi­hin sovel­le­taan Suo­men lakia. Mah­dol­li­set eri­mie­li­syy­det pyri­tään rat­kai­se­maan osa­puol­ten väli­sillä neu­vot­te­luilla. Kulut­ta­jan on myös mah­dol­lista saat­taa riita-asia kuluttajariitalautakunnan käsi­tel­tä­väksi. Ennen asian vie­mistä kulut­ta­ja­rii­ta­lau­ta­kun­taan, kulut­ta­jan tulee olla yhtey­dessä kuluttajaneuvontaan. Mikäli riita-asia liit­tyy tava­roi­den tai pal­ve­lui­den verk­ko­kaup­paan, Euroo­pan komis­sio tar­joaa myös verkkovälitteisen riidanratkaisufoorumin, joka on eri­tyi­sesti tar­koi­tettu sel­lai­selle kulut­ta­jalle, joka asuu toi­sessa EU-maassa kuin pal­ve­lun­tar­joaja. Mikäli osa­puo­let eivät pääse asiassa sovin­toon, riita rat­kais­taan Hel­sin­gin kärä­jä­oi­keu­dessa. Kulut­ta­jalla on oikeus nos­taa kanne myös sen paik­ka­kun­nan alioi­keu­dessa, jonka tuo­mio­pii­rissä hänellä on koti­paikka.

Julkaistu: 14.4.2019