Evästekäytännöt

Evästekäytännöt
A-leh­tien verk­ko­pal­ve­luissa käy­te­tään eväs­teitä pal­ve­lui­den kehit­tä­mi­seen, käyt­tä­jiä kiin­nos­ta­vien sisäl­tö­jen suo­sit­te­le­mi­seen, pal­ve­lui­den per­so­noin­tiin sekä mark­ki­noin­nin ja mai­non­nan koh­den­ta­mi­seen. Haluamme eväs­tei­den avulla tar­jota sinulle parem­man ja hen­ki­lö­koh­tai­sem­man asia­kas­ko­ke­muk­sen.

Päi­vi­tetty 20.3.2019

1. Yleistä

A-leh­tien verk­ko­pal­ve­luissa käy­te­tään eväs­teitä pal­ve­lui­den kehit­tä­mi­seen, käyt­tä­jiä kiin­nos­ta­vien sisäl­tö­jen suo­sit­te­le­mi­seen, pal­ve­lui­den per­so­noin­tiin sekä mark­ki­noin­nin ja mai­non­nan koh­den­ta­mi­seen. Haluamme eväs­tei­den avulla tar­jota sinulle parem­man ja hen­ki­lö­koh­tai­sem­man asia­kas­ko­ke­muk­sen.

Eväs­teet mah­dol­lis­ta­vat lyhyen teks­ti­muo­toi­sen tie­don, kuten selain­tun­nis­teen tai kie­li­va­lin­nan tal­len­ta­mi­sen käyt­tä­jän selai­meen. Sel­key­den vuoksi ter­millä ”eväste” vii­ta­taan tässä selos­teessa var­si­nais­ten eväs­tei­den rin­nalla myös mui­hin vas­taa­viin tal­len­nus­tek­nii­koi­hin. A-leh­tien verk­ko­pal­ve­luissa käy­te­tään niin kut­sut­tuja istun­toe­väs­teitä ja pysy­viä eväs­teitä. Istun­toe­väs­teet tuhou­tu­vat auto­maat­ti­sesti, kun selain sul­je­taan. Pysy­vät eväs­teet säi­ly­vät pää­te­lait­teella, kun­nes ne erik­seen pois­te­taan tai nii­den voi­mas­saolo päät­tyy.

A-leh­tien lisäksi sen kump­pa­nit aset­ta­vat sivus­tolla eväs­teitä. Vain eväs­teen aset­ta­nut pal­ve­lin voi myö­hem­min lukea eväs­teen.

2. Evästeiden avulla kerättävät tiedot

Eväs­tei­den avulla kerä­tään tie­toja sivus­to­jemme käy­töstä. Näi­hin tie­toi­hin kuu­lu­vat esi­mer­kiksi:

 • käytettävästä laitteesta tai sovelluksesta kerättävät tiedot, kuten selainversio, laitetyyppi, ruudun koko, näytön tarkkuus ja käyttöjärjestelmä, IP-osoite
 • tiedot verkkopalveluiden käytöstä, kuten tiedot sivulatauksista, verkkopalveluissa vietetystä ajankohdasta ja kestosta, verkkopalveluissa liikkumisesta tai nähdyistä mainos- tai markkinointisisällöistä
 • tiedot asiakas- tai markkinointiviestinnän kautta avatuista verkkosivuista Voimme yksilöidä käyttämäsi selaimen evästetunnisteen avulla ja tunnistaa selaimesi palatessasi sivustollemme. Voimme yhdistää evästetunnisteeseen liittyviä tietoja sinut henkilökohtaisesti tunnistaviin tietoihin esimerkiksi silloin, kun kirjaudut verkkosivustollemme A-tunnuksen avulla. Lisätietoja saat tietosuojaselosteesta.

3. Evästeiden käyttötarkoitukset

Käyt­tä­mämme eväs­teet on jaettu kate­go­rioi­hin nii­den käyt­tö­tar­koi­tuk­sen mukaan. Alla on annettu esi­merk­kejä kun­kin eväs­te­ka­te­go­rian käyt­tö­tar­koi­tuk­sista sekä siitä, miten kysei­sen kate­go­rian eväs­tei­den käyttö näkyy verk­ko­pal­ve­lui­den käyt­tä­jälle:

 • Toiminnalliset evästeet ovat sivustojen toiminnan kannalta välttämättömiä. Ne mahdollistavat erilaisia toiminnollisuuksia, kuten sisäänkirjautumisen, ostoskorin ja erilaiset sivustokohtaiset asetukset. Toiminnallisiksi evästeiksi katsomme myös ne evästeet, jotka mahdollistavat esimerkiksi sisällön jakamisen sosiaaliseen mediaan.
 • Personointiin liittyvät evästeet parantavat sivustojen käyttäjäkokemusta. Niiden avulla voimme suositella verkkopalveluidemme käyttäjille tuotteita ja sisältöjä sekä personoida sivustojemme käyttäjäkokemusta.
 • Mainontaan liittyvät evästeet mahdollistavat mainonnan kohdentamisen siten, että sivustoilla näkyvä mainonta olisi sinulle mahdollisimman kiinnostavaa. Käytämme näitä evästeitä media-asiakkaiden mainonnan kohdentamiseen ja voimme tietyissä tilanteissa luovuttaa evästetietojamme kolmannen osapuolen käyttöön. Tällaisissa tilanteissa huolehdimme sopimuksellisesti, että edellä mainitut kolmannet osapuolet käyttävät tietoja lainsäädännön edellyttämällä tavalla.
 • Palveluiden kehittämiseen liittyvät evästeet mahdollistavat tilastollisten tietojen, kuten kävijämittauksen, sivustolla ja artikkeleissa vietetyn ajan tai artikkelien lukukertojen keruun. Nämä tiedot auttavat A-lehtiä kehittämään palveluita tulevaisuudessa entistä paremmiksi ja käyttäjien kiinnostusten mukaisiksi.

4. Käyttäjän mahdollisuudet vaikuttaa

Sinulla on useita mah­dol­li­suuk­sia vai­kut­taa eväs­tei­den ja mui­den vas­taa­vien tek­nii­koi­den käyt­töön. Huo­maat­han kui­ten­kin, että useissa tapauk­sissa eväs­tei­den käy­tön rajoit­ta­mi­nen hei­ken­tää verk­ko­pal­ve­lui­den laa­tua tai jopa estää joi­den­kin omi­nai­suuk­sien käy­tön. Eväs­tei­den käy­tön rajoit­ta­mi­nen ei myös­kään vai­kuta sivus­toilla ole­van mai­non­nan tai mark­ki­noin­nin mää­rään. Näet yhtä pal­jon mai­non­taa kuin aiem­min, mutta se ei enää ole toden­nä­köis­ten kiin­nos­tus­ten­koh­tei­den mukaan rää­tä­löi­tyä.

Alla kuvattu tar­kem­min vai­ku­tus­mah­dol­li­suuk­sia:

 • Evästeiden estäminen tai tyhjentäminen: Voit vaikuttaa evästeiden käsittelyyn käyttämäsi selaimen tai laitteen evästeasetusten kautta. Evästeasetukset ovat selainkohtaisia, joten muutosten vaikutukset evät rajoitu A-lehtien verkkopalveluihin ja halutut valinnat tulee tehdä erikseen jokaisella selaimella ja laitteella erikseen. Evästeiden käytön rajoittaminen evästeasetuksilla saattaa vaikuttaa palveluiden toimintaan.
 • Evästetyökalu: Voit rajoittaa evästeiden käyttöä A-lehtien evästetyökalun avulla. Voit kieltää mainonnan kohdentamisen taikka palveluiden kehittämiseen liittyvien evästeiden käytön siltä osin kuin niissä hyödynnetään Googlen, Adformin, Widespacen, Rubiconin tai Smart AdServerin evästeitä. Valinnat ovat selainkohtaiset. Evästetyökaluun pääset evästebannerin linkistä tai täältä.
 • Kolmansien osapuolien evästeet: Voit estää kolmansien osapuolien evästeet käyttämäsi selaimen tai laitteen evästeasetusten kautta. Lisäksi voit vierailla kolmansien osapuolien sivustoilla ja tehdä siellä haluamasi valinnat (kohta 5).
 • A-lehdet -tunnukseen perustuva kohdentaminen: Jos haluat estää sen, että sisältösuositukset, näkemäsi mainokset sekä vastaanottamasi markkinointi- ja asiakasviestintä perustuvat verkossa kuluttamiisi sisältöihin ja tilaustietoihisi, voit muuttaa kohdentamisvalintojasi kirjautumalla A-lehdet -tunnuksen avulla asiakaspalveluun täällä.

5. Kolmannet osapuolet

A-leh­tien verk­ko­pal­ve­luissa on A-leh­tien eväs­tei­den lisäksi käy­tössä kol­man­sien osa­puo­lien, kuten mit­taus­pal­ve­lui­den tar­joa­jien, mai­nos­tek­no­lo­gia­toi­mit­ta­jien sekä sosi­aa­li­sen median pal­ve­lui­den, eväs­teitä. Osa kump­pa­neista käsit­te­lee eväs­te­tun­nis­teita ja nii­hin liit­ty­viä sivus­ton käyt­tö­tie­toja rekis­te­rin­pi­tä­jinä, ja mää­rit­te­lee siten eväs­tie­to­jen käyt­tö­tar­koi­tuk­set ja kei­not. A-leh­det pyr­kii sopi­muk­sel­li­sesti var­mis­ta­maan, että ko. tahot käyt­tä­vät eväs­teitä kul­loin­kin voi­mas­sao­le­van tie­to­suo­ja­lain­sää­dän­nön mukai­sesti.

Pää­asial­li­sesti käyt­tä­mämme kump­pa­nit sekä lisä­tie­toja nii­den tie­to­jen käsit­te­lystä ja tar­jo­tuista valin­nan­mah­dol­li­suuk­sista on lis­tattu alla:

Improve Media

Relevant Digital

Teads

ReadPeak

Facebook

Twitter

Linkedin

Lisäksi kol­man­sien osa­puo­lien koh­den­ta­maan mai­non­taan voi vai­kut­taa www.youronlinechoices.eu -sivus­tolla.

A-leh­tien verk­ko­pal­ve­luissa on käy­tössä myös kol­man­nen osa­puo­len työ­ka­luja tai lii­tän­näi­siä. Täl­lai­sia työ­ka­luja ovat esi­mer­kiksi sivus­toilla ole­vat sosi­aa­lis­ten medioi­den tai video­pal­ve­lui­den upo­tuk­set tai sosi­aa­lis­ten medioi­den jako- ja tyk­käys­toi­min­nal­li­suu­det. Täl­lai­set kol­man­nen osa­puo­len lii­tän­näi­set saat­ta­vat lisäksi kerätä verk­ko­pal­ve­lui­den käyt­tä­jistä tie­toja esi­mer­kiksi sisäl­lön suo­sit­te­le­mi­seksi tai kävi­jä­mää­rän seu­raa­mi­seksi.

6. Muutokset evästekäytäntöihin

Varaamme oikeu­den päi­vit­tää eväs­te­käy­tän­töjä esi­mer­kiksi pal­ve­lui­den kehi­tyk­sen tai pakot­ta­van lain­sää­dän­nön vuoksi. Eväs­te­käy­tän­tö­jen muu­tok­sista ja päi­vi­tyk­sistä tie­do­te­taan pal­ve­luis­samme.

Suo­sit­te­lemme tutus­tu­maan eväs­te­käy­tän­tö­jen sisäl­töön sään­nöl­li­sesti. Muu­tok­set, jotka jul­kais­tiin 25.5.2018, perus­tui­vat EU:n ylei­sen tie­to­suoja-ase­tuk­sen edel­ly­tyk­siin. Tämän jäl­keen teh­tiin eri­tyi­sesti vai­ku­tus­mah­dol­li­suuk­sien kuvauk­siin liit­ty­viä tar­ken­nuk­sia 5.3.2019.

Julkaistu: 14.4.2019