Evästekäytännöt

Evästekäytännöt
A-leh­tien verk­ko­pal­ve­luissa käy­te­tään eväs­teitä pal­ve­lui­den kehit­tä­mi­seen, käyt­tä­jiä kiin­nos­ta­vien sisäl­tö­jen suo­sit­te­le­mi­seen, pal­ve­lui­den per­so­noin­tiin sekä mark­ki­noin­nin ja mai­non­nan koh­den­ta­mi­seen. Haluamme eväs­tei­den avulla tar­jota sinulle parem­man ja hen­ki­lö­koh­tai­sem­man asia­kas­ko­ke­muk­sen.
Julkaistu: 14.4.2019
Päi­vi­tetty 22.9.2020

1. Yleistä

A-leh­tien verk­ko­pal­ve­luissa käy­te­tään eväs­teitä ja muita vastaavia tekniikoita pal­ve­lui­den kehit­tä­mi­seen, käyt­tä­jiä kiin­nos­ta­vien sisäl­tö­jen suo­sit­te­le­mi­seen, pal­ve­lui­den per­so­noin­tiin sekä mark­ki­noin­nin ja mai­non­nan koh­den­ta­mi­seen. Haluamme eväs­tei­den avulla tar­jota sinulle parem­man ja hen­ki­lö­koh­tai­sem­man asia­kas­ko­ke­muk­sen.
Eväs­teet mah­dol­lis­ta­vat lyhyen teks­ti­muo­toi­sen tie­don, kuten selain­tun­nis­teen tai kie­li­va­lin­nan tal­len­ta­mi­sen käyt­tä­jän selai­meen. Sel­key­den vuoksi ter­millä ”eväste” vii­ta­taan tässä selos­teessa var­si­nais­ten eväs­tei­den rin­nalla myös mui­hin vas­taa­viin tal­len­nus­tek­nii­koi­hin.
A-leh­tien verk­ko­pal­ve­luissa käy­te­tään niin kut­sut­tuja istun­toe­väs­teitä ja pysy­viä eväs­teitä. Istun­toe­väs­teet tuhou­tu­vat auto­maat­ti­sesti, kun selain sul­je­taan. Pysy­vät eväs­teet säi­ly­vät pää­te­lait­teella, kun­nes ne erik­seen pois­te­taan tai nii­den voi­mas­saolo päät­tyy.
A-leh­tien lisäksi sen kump­pa­nit aset­ta­vat sivus­tolla eväs­teitä. Vain eväs­teen aset­ta­nut pal­ve­lin voi myö­hem­min lukea eväs­teen.
Noudatamme alan itsesääntelyperiaatteita. Olemme sitoutuneet IAB Europen läpinäkyvyyttä ja suostumusta koskeviin itsesääntelyperiaatteisiin (Transparency & Consent Framework) ja noudatamme sen sääntöjä. Käytämme evästetyökalua (Consent Management Platform), jonka tunnistenumero on 302. Voit evästetyökalun kautta hallita evästeisiin liittyviä valintojasi, esimerkiksi antaa suostumuksen, olla antamatta suostumusta sekä peruuttaa antamasi suostumuksen. Osa kumppaneistamme käsittelee evästeillä kerättyjä tietoja oikeutetun edun perusteella. Voit vastustaa oikeutettuun etuun liittyvää käsittelyä evästetyökalussa.

2. Evästeiden avulla kerättävät tiedot

A-lehdet ja sen kumppanit voivat tallentaa laitteellesi tietoja, kuten evästeitä ja laitetunnisteita, ja käyttää tietoja sinulle evästetyökalussa ja näissä evästekäytännöissä esitettyihin tarkoituksiin.
Eväs­tei­den avulla kerä­tään tie­toja sivus­to­jemme käy­töstä. Näi­hin tie­toi­hin kuu­lu­vat esi­mer­kiksi:
 • käytettävästä laitteesta tai sovelluksesta kerättävät tiedot, kuten selainversio, laitetyyppi, ruudun koko, näytön tarkkuus ja käyttöjärjestelmä, IP-osoite
 • tiedot verkkopalveluiden käytöstä, kuten tiedot sivulatauksista, verkkopalveluissa vietetystä ajankohdasta ja kestosta, verkkopalveluissa liikkumisesta tai nähdyistä mainos- tai markkinointisisällöistä
 • tiedot asiakas- tai markkinointiviestinnän kautta avatuista verkkosivuista
Voimme yksilöidä käyttämäsi selaimen evästetunnisteen avulla ja tunnistaa selaimesi palatessasi sivustollemme. Voimme yhdistää evästetunnisteeseen liittyviä tietoja sinut henkilökohtaisesti tunnistaviin tietoihin esimerkiksi silloin, kun kirjaudut verkkosivustollemme A-tunnuksen avulla. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä saat tietosuojaselosteesta.

3. Evästeiden käyttötarkoitukset

Osa evästeistä on sivuston toiminnan kannalta välttämättömiä. Ne mahdollistavat erilaisia toiminnollisuuksia, kuten sisäänkirjautumisen, ostoskorin ja erilaiset sivustokohtaiset asetukset. Välttämättömiksi evästeiksi katsomme myös ne evästeet, jotka mahdollistavat esimerkiksi sisällön jakamisen sosiaaliseen mediaan, erilaiset sisältöupotukset, mainosten ja sisällön teknisen jakelun, tietoturvan takaamisen sekä väärinkäytösten ehkäisyn ja virheiden korjaamisen. Nämä evästeet ovat käytössä aina.
A-lehdet kumppaneineen käyttää evästeitä seuraaviin IAB Europen läpinäkyvyyttä ja suostumusta koskevan itsesääntelyohjeistuksen mukaisiin käyttötarkoituksiin:
 • Tavallisten mainosten valinta: Tavallisten mainosten valitsemiseksi A-lehdet ja kumppanit voivat käyttää reaaliaikaisia tietoja kontekstista, kun mainos näytetään, mukaan lukien sisältöä ja laitetta koskevat tiedot, kuten laitetyyppi ja ominaisuudet, selaimen tiedot (user-agent), URL-osoite ja IP-osoite, käyttää käyttäjän likimääräisiä sijaintitietoja, määrittää, kuinka usein mainokset näytetään käyttäjälle, määrittää järjestyksen, jossa mainokset näytetään käyttäjälle, estää mainosta näkymästä sopimattomassa toimituksellisessa kontekstissa (joka ei ole brändin kannalta turvallinen). Kumppanit eivät voi käyttää näitä tietoja muodostaakseen personoidun mainosprofiilin tulevien mainosten valintaa varten. Huom. Likimääräinen tarkoittaa epätarkkaa sijaintia, jonka säde on vähintään 500 metriä.
 • Personoidun mainosprofiilin muodostaminen: Personoidun mainosprofiilin muodostamiseksi A-lehdet ja kumppanit voivat kerätä käyttäjää koskevia tietoja, kuten tietoja käyttäjän toiminnasta, sivustojen tai sovellusten selaushistoriasta, kiinnostuksen kohteista, demografisista tekijöistä tai sijainnista mainosprofiilin muodostamiseksi tai muokkaamiseksi kohdennettua mainontaa varten ja yhdistää näitä tietoja muihin aiemmin kerättyihin tietoihin, mukaan lukien yli sivustojen ja sovellusten kerättyihin tietoihin, mainosprofiilin muodostamiseksi tai muokkaamiseksi kohdennettua mainontaa varten.
 • Personoitujen mainosten valinta: Personoitujen mainosten valitsemiseksi A-lehdet ja kumppanit voivat valita personoituja mainoksia, jotka perustuvat käyttäjän mainosprofiiliin tai muihin käyttäjää koskeviin historiatietoihin, kuten aiempaan toimintaan, kiinnostuksen kohteisiin, sivustojen tai sovellusten selaushistoriaan, sijaintiin tai demografisiin tietoihin.
 • Personoidun sisältöprofiilin muodostaminen: Personoidun sisältöprofiilin muodostamiseksi A-lehdet ja kumppanit voivat kerätä käyttäjää koskevia tietoja, kuten tietoja käyttäjän toiminnasta, kiinnostuksen kohteista, sivustojen tai sovellusten selailuhistoriasta, demografisista tekijöistä tai sijainnista sisältöprofiilin luomiseksi tai muokkaamiseksi personoitua sisältöä varten ja yhdistää näitä tietoja muihin aiemmin kerättyihin tietoihin, mukaan lukien yli sivustojen ja sovellusten kerättyihin tietoihin, sisältöprofiilin muodostamiseksi tai muokkaamiseksi sisällön personointia varten.
 • Personoidun sisällön valinta: Personoidun sisällön valitsemiseksi A-lehdet ja kumppanit voivat valita personoitua sisältöä, joka perustuu sisältöprofiiliin tai muihin käyttäjää koskeviin historiatietoihin, kuten aiempaan toimintaan, kiinnostuksen kohteisiin, sivustojen tai sovellusten selailuhistoriaan, sijaintiin tai demografisiin tietoihin.
 • Mainonnan ja sen tehokkuuden mittaaminen: Mainoksen tehokkuuden mittaamiseksi A-lehdet ja kumppanit voivat mitata, näytettiinkö mainokset käyttäjälle ja miten, ja reagoiko käyttäjä niihin ja miten, laatia mainontaa ja sen vaikuttavuutta ja tehokkuutta koskevia raportteja, laatia raportteja mainontaan reagoineista käyttäjistä käyttämällä tietoja, jotka kerättiin käyttäjien reagoidessa kyseiseen mainontaan, laatia raportteja julkaisijoille heidän sivustoilla tai sovelluksissa esitetyistä mainoksista, mitata, näytetäänkö mainosta sopivan (brändille turvallisen) toimituksellisen kontekstin yhteydessä, määrittää prosentuaalinen osuus mainoksesta, joka on ollut mahdollista nähdä, ja tämän mahdollisuuden kesto sekä yhdistää näitä tietoja muihin aiemmin kerättyihin tietoihin, mukaan lukien yli sivustojen ja sovellusten kerättyihin tietoihin. Kumppanit eivät voi käyttää yleisöpaneeleista tai muista vastaavista saatuja tietoja mainonnan mittaustietoina ilman erillistä laillista perustetta markkinatutkimusten käyttämiselle käyttäjäymmärryksen luomiseksi.
 • Sisällön ja sen tehokkuuden mittaaminen: Sisällön tehokkuuden mittaamiseksi kumppanit voivat mitata ja raportoida, kuinka sisältö näytettiin käyttäjälle, ja kuinka käyttäjä reagoi sisältöön, laatia raportteja käyttämällä suoraan mitattavissa olevia tai tiedossa olevia tietoja käyttäjistä, jotka reagoivat sisältöön. Kumppanit eivät voi mitata, näytettiinkö mainokset ja kuinka ne (natiivimainonta mukaan lukien) näytettiin käyttäjälle, ja reagoiko käyttäjä niihin ja miten käyttää yleisöpaneeleista tai muista vastaavista saatuja tietoja mainonnan mittaustietoina ilman erillistä laillista perustetta markkinatutkimusten käyttämiselle käyttäjäymmärryksen luomiseksi.
 • Markkinatutkimusten soveltaminen käyttäjäymmärryksen luomiseksi: Käyttämällä markkinatutkimuksia käyttäjäymmärryksen luomiseksi A-lehdet ja kumppanit voivat laatia yleisöpaneeleista tai muista vastaavista saatujen tietojen avulla mainostajille tai niiden edustajille koottuja raportteja mainosten tavoittamista yleisöistä, laatia yleisöpaneeleista tai muista vastaavista saatujen tietojen avulla julkaisijoille koottuja raportteja yleisöistä, joille julkaisijoiden sivustoilla ja sovelluksissa oleva sisältö ja/tai mainokset näytettiin tai jotka reagoivat tähän sisältöön ja/tai mainoksiin sekä yhdistää muita käyttäjää koskevia tietoja (offline-tiedot) verkkokäyttäytymistä koskeviin tietoihin (online-tiedot) markkinatutkimuksia varten käyttäjäymmärryksen luomiseksi, jos kumppanit ovat ilmoittaneet sovittavansa yhteen ja yhdistävänsä muita käyttäjiä koskevia tietoja verkkokäyttäytymistietoihin. A-lehdet ja kumppanit eivät voi mitata sellaisten mainosten tehokkuutta, jotka näytettiin tietylle käyttäjälle tai joihin käyttäjä reagoi, ellei toimittajalla ole erillistä laillista perustetta mainonnan tehokkuuden mittaamiseen tai mitata, mitä sisältöä tietylle käyttäjälle näytettiin ja kuinka hän reagoi siihen, ellei toimittajalla ole erillistä laillista perustetta sisällön tehokkuuden mittaamiseen.
 • Tuotekehitys: Tuotekehitystä varten A-lehdet ja kumppanit voivat käyttää tietoja parantaakseen olemassa olevia tuotteitaan uusilla ominaisuuksilla tai kehittääkseen uusia tuotteita ja luoda uusia matemaattisia malleja ja algoritmeja koneoppimisen avulla A-lehdet ja kumppanit eivät voi toteuttaa tämän tarkoituksen perusteella muuta sellaista tietojenkäsittelyä, joka sallitaan jotain muuta tarkoitusta varten.
 • Tietoturva, väärinkäytösten ehkäisy ja virheiden korjaaminen: Turvallisuuden varmistamiseksi, väärinkäytösten ehkäisyyn ja virheiden korjaamiseksi A-lehdet ja kumppanit voivat varmistaa, että tietojen siirtäminen tapahtuu turvallisesti, havaita ja ehkäistä vahingollisia, petollisia, virheellisiä tai laittomia toimia sekä varmistaa järjestelmien ja prosessien asianmukaisen ja tehokkaan toiminnan, mukaan lukien järjestelmien ja sallittuihin tarkoituksiin käytettyjen prosessien suorituskyvyn valvominen ja tehostaminen. A-lehdet ja kumppanit eivät voi suorittaa tämän tarkoituksen perusteella muuta tiedonkäsittelyä, joka sallitaan muun tarkoituksen perusteella. Huom. Tiedot, joita kerätään ja käytetään turvallisuuden varmistamiseksi, väärinkäytösten ehkäisyyn ja virheiden korjaamiseksi saattavat sisältää automaattisesti lähetettäviä, laitteen tunnistavia ominaisuuksia, tarkkoja sijaintitietoja, ja tietoa, jota saadaan skannaamalla aktiivisesti laitteen ominaisuuksia sen tunnistamista varten.
 • Mainonnan tai sisällön tekninen jakelu: Tietojen teknistä jakelua varten ja teknisiin pyyntöihin vastaamiseksi A-lehdet ja kumppanit voivat käyttää käyttäjän IP-osoitetta välittääkseen teknisesti mainoksen internetin kautta, siirtää käyttäjän mainostajan sivulle käyttäjän reagoidessa mainokseen, käyttää käyttäjän IP-osoitetta välittääkseen sisältöä internetin kautta, siirtää käyttäjän mainostajan sivulle käyttäjän reagoidessa sisältöön sekä käyttää laitteen tyyppiä ja ominaisuuksia koskevia tietoja mainosten tai sisällön tekniseen jakeluun, esim. oikean kokoisen mainoksen tai videotiedoston jakamiseksi laitteen tukemassa muodossa. A-lehdet ja kumppanit eivät voi suorittaa tämän tarkoituksen perusteella muuta tiedonkäsittelyä, joka sallitaan muun tarkoituksen perusteella.
Toteuttaessaan edellä mainittuja tarkoituksia A-lehdet ja kumppanit hyödyntävät seuraavia ominaisuuksia:
 • Muiden tietojesi yhdistäminen verkkokäyttäytymistäsi koskeviin tietoihin: A-lehdet ja kumppanit voivat yhdistää muita tietojasi (offline-tiedot) kerättyihin verkkokäyttäytymistä koskeviin tietoihin (online-tiedot) yhden tai useamman tarkoituksen tai erikoistarkoituksen tueksi.
 • Eri laitteiden yhdistäminen toisiinsa: A-lehdet ja kumppanit voivat suoraan määrittää, että kaksi tai useampi laitetta kuuluu samalle käyttäjälle tai kotitaloudelle, todennäköisyyden perusteella määrittää, että kaksi tai useampi laitetta kuuluu samalle käyttäjälle tai kotitaloudelle sekä aktiivisesti skannata laitteen ominaisuuksia todennäköisyyteen perustuvaa tunnistamista varten, jos käyttäjät ovat antaneet toimittajille luvan aktiivisesti skannata laitteen ominaisuuksia tunnistamista varten.
 • Automaattisesti lähetettävien laitetietojen käyttö laitteiden tunnistamisessa: A-lehdet ja kumppanit voivat luoda tunnistimen perustuen dataan, jota laite lähettää automaattisesti, kuten IP-osoite tai selaimen tiedot (user-agent) sekä käyttää tunnistetta udelleen tunnistaakseen laitteen. A-lehdet ja kumppanit eivät voi luoda käyttäjästä tunnisteen käyttäen tietoja, joita on kerätty skannaamalla aktiivisesti tiettyjä laitteen ominaisuuksia, kuten asennettuja fontteja ja näytön resoluutiota, ellei käyttäjä ole erikseen antanut lupaa laitteen ominaisuuksien aktiiviseen skannaamiseen tunnistamista varten tai käyttää tunnistetta uudelleen tunnistaakseen laitteen.
Lisäksi käytössä ovat seuraavat, suostumukseesi perustuvat erityisominaisuudet:
 • Laitteen ominaisuuksien aktiivinen skannaus tunnistamista varten: A-lehdet ja kumppanit voivat luoda tunnisteen käyttäen tietoja, joita on kerätty skannaamalla aktiivisesti tiettyjä laitteen ominaisuuksia, kuten asennettuja fontteja ja näytön resoluutiota sekä käyttää tällaista tunnistetta laitteen tunnistamiseksi uudelleen. Välttämättömät evästeet ovat käytössä aina. Muut, ns. ei-välttämättömät evästeet, asetetaan suostumuksellasi.
Evästetyökalussa informoiduin tavoin osa evästeillä kerättyjen tietojen käyttötarkoituksista perustuu suostumuksesi ohella oikeutettuun etuun. Katsomme, että meillä on oikeutettu etu käsitellä evästeillä kerättyjä tietoja sivustojemme perustoiminnallisuksien toteuttamiseen, kuten sisäänkirjautumisen ja ostoskorin sisällön muistamiseen, mainosten ja sisällön tekniseen jakeluun sekä tietoturvan takaamiseen, väärinkäytösten ehkäisyyn ja virheiden korjaamiseen. Olemme arvioineet, että tämä käsittely ei ole ristiriidassa perusoikeuksiesi tai vapauksesi kanssa ottaen huomioon sinun ja A-lehtien välisen suhteen, annetun informaation sekä sen, että evästeillä kerätyillä tiedoilla ei pääosin voi tunnistaa sinua henkilökohtaisesti.

4. Käyttäjän mahdollisuudet vaikuttaa

Sinulla on useita mah­dol­li­suuk­sia vai­kut­taa eväs­tei­den käyt­töön. Huo­maat­han kui­ten­kin, että useissa tapauk­sissa eväs­tei­den käy­tön rajoit­ta­mi­nen hei­ken­tää verk­ko­pal­ve­lui­den laa­tua tai jopa estää joi­den­kin omi­nai­suuk­sien käy­tön. Eväs­tei­den käy­tön rajoit­ta­mi­nen ei myös­kään vai­kuta sivus­toilla ole­van mai­non­nan tai mark­ki­noin­nin mää­rään. Näet yhtä pal­jon mai­non­taa kuin aiem­min, mutta se ei enää ole toden­nä­köis­ten kiin­nos­tus­ten­koh­tei­den mukaan rää­tä­löi­tyä.
Alla kuvattu tar­kem­min vai­ku­tus­mah­dol­li­suuk­sia:
 • Evästetyökalu: Voit A-lehtien evästetyökalun avulla antaa evästeisiin suostumuksen, olla antamatta suostumusta, peruuttaa antamasi suostumuksen tai vastustaa tiettyä oikeutettuun etuun perustuvaa käsittelyä. Valinnat ovat selainkohtaiset. Evästetyökaluun pääset sivuston alanavigaatiosta löytyvän ”Evästeasetukset” -linkin kautta.
 • Evästeiden estäminen tai tyhjentäminen: Voit vaikuttaa evästeiden käsittelyyn käyttämäsi selaimen tai laitteen evästeasetusten kautta. Evästeasetukset ovat selainkohtaisia, joten muutosten vaikutukset eivät rajoitu A-lehtien verkkopalveluihin ja halutut valinnat tulee tehdä erikseen jokaisella selaimella ja laitteella erikseen. Evästeiden estäminen vaikuttaa palveluiden toimintaan, esimerkiksi et voi evästeiden estämisen jälkeen kirjautua sisään palveluihimme. Sinulle myös esitetään evästetyökalu aina uudelleen, sillä emme voi muistaa tekemiäsi valintoja.
 • Online- ja offline-tietojen yhdistely: Jos haluat estää sen, että yhdistämme verkossa kuluttamiasi sisältöjä koskevia tietoja muussa yhteydessä kerättyihin henkilötietoihin, kuten tilaustietoihisi tai digitaalisen tilin tietoihin, A-lehtien sisäistä tuotekehitystä sekä sisällön ja asiakas- ja markkinointiviestin personointia varten, voit vastustaa tietojen yhdistelyä evästetyökalun kautta.

5. Kolmannet osapuolet

A-leh­tien verk­ko­pal­ve­luissa on A-leh­tien eväs­tei­den lisäksi käy­tössä kol­man­sien osa­puo­lien, kuten mit­taus­pal­ve­lui­den tar­joa­jien, mai­nos­tek­no­lo­gia­toi­mit­ta­jien sekä sosi­aa­li­sen median pal­ve­lui­den, eväs­teitä. Osa kump­pa­neista käsit­te­lee eväs­te­tun­nis­teita ja nii­hin liit­ty­viä sivus­ton käyt­tö­tie­toja rekis­te­rin­pi­tä­jinä, ja mää­rit­te­lee siten henkilötie­to­jen käyt­tö­tar­koi­tuk­set ja kei­not. A-leh­det pyr­kii sopi­muk­sel­li­sesti var­mis­ta­maan, että ko. tahot käyt­tä­vät eväs­teitä ja käsittelevät henkilötietoja kul­loin­kin voi­mas­sao­le­van tie­to­suo­ja­lain­sää­dän­nön mukai­sesti. Mainonnan osalta pyrimme varmistamaan, että kumppanimme ovat myös sitoutuneet alan itsesääntelyyn (IAB Europe Transparency & Consent Framework), jolla pyritään lisäämään käsittelyn läpinäkyvyyttä ja käyttäjien vaikutusmahdollisuuksia.
Pää­asial­li­sesti käyt­tä­mämme kump­pa­nit sekä lisä­tie­toja nii­den tie­to­jen käsit­te­lystä on lis­tattu evästetyökalussa, mutta nostamme alla esiin muutamia esimerkkejä:
 • Google Analytics: Käytämme palveluissamme mm. Google Inc.:n tarjoamaa verkkoanalytiikkapalvelua Google Analyticsiä analysoidaksemme verkkosivustojemme käyttöä sekä kehittääksemme verkkosivustojamme käyttäjiä yhä paremmin palvelevaksi. Käytössämme on myös Google Analytics mainontaominaisuuksia (uudelleenmarkkinointi, samankaltaiset yleisöt –palvelu, Google Display –verkoston näyttökertaraportointi, Google Analyticsin kohderyhmätietojen ja aihepiirien raportointi sekä Google Analyticsin User ID -tunnisteominaisuudet). Googlen työkalujen käyttämiin evästeisiin tallennettavat tiedot (esimerkiksi pseudonymisoidut IP-osoitteet) lähetetään edelleen tallennettaviksi Googlen palvelimiin eri puolilla maailmaa. Tästä johtuen kyseisiä tietoja voidaan käsitellä palvelimilla, jotka sijaitsevat muualla kuin käyttäjän asuinmaassa. Saamiensa tietojen avulla Google arvioi käyttäjän tapaa selata sivujen sisältöä ja laatii yhteenvetoraportteja sivuston käytöstä. Lisäksi Google laatii selvityksiä sivustojen yhteydessä tarjottavista palveluista ja tuottaa internetin käyttöä koskevia tilastoja. Google voi myös mukauttaa käyttäjille näkyvien mainosten sisältöä aiemman selaushistorian perusteella. Google voi myös välittää tietoja kolmansille osapuolille, jos lainsäädäntö sitä edellyttää, tai tapauksissa, joissa kolmas osapuoli käsittelee tietoa Googlen toimeksiannosta. asentaa selaimeesi lisäosan mikä estää Google Analytics -tietojen tallentamisen. Lisäosan saat tästä: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fi
 • Hotjar: Voimme Hotjarin työkalun avulla paremmin ymmärtää, miten palveluitamme käytetään. Voimme työkalun avulla rakentaa ns. lämpökarttoja, jotka näyttävät, mitä sivuelementtejä käyttäjät klikkaavat, miten he sivuilla liikkuvat ja kuinka pitkälle he keskimäärin sivuilla etenevät.
 • Liitännäiset: A-leh­tien verk­ko­pal­ve­luissa on käy­tössä myös kol­man­nen osa­puo­len työ­ka­luja tai lii­tän­näi­siä. Täl­lai­sia työ­ka­luja ovat esi­mer­kiksi sivus­toilla ole­vat sosi­aa­lis­ten medioi­den tai video­pal­ve­lui­den upo­tuk­set tai sosi­aa­lis­ten medioi­den jako- ja tyk­käys­toi­min­nal­li­suu­det. Palveluntarjoajat, kuten Facebook, Twitter, YouTube, Instagram ja Pinterest, voivat asettaa evästeitä selaimellesi ja seurata vuorovaikutustasi upotetun sisällön kanssa aivan kuin vierailisit suoraan niiden sivustoilla. Ne saat­ta­vat lisäksi kerätä verk­ko­pal­ve­lui­den käyt­tä­jistä tie­toja esi­mer­kiksi sisäl­lön suo­sit­te­le­mi­seksi tai kävi­jä­mää­rän seu­raa­mi­seksi. Pyydämme tutustumaan kunkin palveluntarjoajan tietosuojakäytäntöihin erikseen.

6. Muutokset evästekäytäntöihin

Varaamme oikeu­den päi­vit­tää eväs­te­käy­tän­töjä esi­mer­kiksi pal­ve­lui­den kehi­tyk­sen tai pakot­ta­van lain­sää­dän­nön vuoksi. Eväs­te­käy­tän­tö­jen muu­tok­sista ja päi­vi­tyk­sistä tie­do­te­taan pal­ve­luis­samme.
Suo­sit­te­lemme tutus­tu­maan eväs­te­käy­tän­tö­jen sisäl­töön sään­nöl­li­sesti. Muu­tok­set, jotka jul­kais­tiin 25.5.2018, perus­tui­vat EU:n ylei­sen tie­to­suoja-ase­tuk­sen edel­ly­tyk­siin. Tämän jäl­keen teh­tiin eri­tyi­sesti vai­ku­tus­mah­dol­li­suuk­sien kuvauk­siin liit­ty­viä tar­ken­nuk­sia 5.3.2019. Evästekäytäntöjä muutettiin viimeksi 22.9.2020, kun A-lehdissä otettiin käyttöön uusi evästetyökalu.