Brändi, ymmärrätkö minua?

Brändi, ymmärrätkö minua?
Asia­kas­ym­mär­ryk­sen syven­tä­mi­nen on nyt tär­keäm­pää kuin kos­kaan, jotta brän­dit voi­vat pysyä mer­ki­tyk­sel­li­sinä kai­kille koh­de­ryh­mil­leen myös tule­vai­suu­dessa.
Julkaistu 14.5.2019

Mark­ki­noija koh­taa tällä het­kellä neljä aktii­vista ja kes­ke­nään hyvin eri­laista suku­pol­vea, jotka ajat­te­le­vat ja kulut­ta­vat toi­sis­taan poi­ke­ten. Suku­pol­vet voi­daan jakaa syn­ty­mä­vuo­den perus­teella seu­raa­vasti:

  • Baby Boomers 1945-1960
  • Sukupolvi X 1961-1980
  • Milleniaalit 1981-1997
  • Sukupolvi Z 1998-2010

Kuluttajat ja brändi -tutkimuksessa (2019) A-lehdet selvitti, miten eri suku­pol­vet arvos­ta­vat brän­dejä ja sitou­tu­vat nii­hin. Tässä kir­joi­tuk­sessa on lyhyt kat­saus tulok­siin.

Sitoutuminen brändeihin

Maa­il­man muu­tos on muo­van­nut suku­pol­vista hyvin eri­lai­sia, joten on ymmär­ret­tä­vää, että he näke­vät asiat myös mai­non­nan näkö­kul­masta eri tavalla. Kai­kille suku­pol­ville on kuitenkin yhteistä, että brändi, joka ylit­tää odo­tuk­set, luo koke­muk­sen, herät­tää luot­ta­musta ja jakaa saman­lai­sia arvoja saa ihmi­sen sitou­tu­maan.

Baby Boo­mer­sit ja X-suku­polvi suo­si­vat brän­dejä, joissa koros­tuu koti­mai­suus, laatu ja luo­tet­ta­vuus. Mil­le­ni­aa­leille ja Z-suku­pol­velle koti­mai­suus ei ole yhtä kes­kei­nen kri­teeri brän­din valin­nassa. Tär­keäm­pää on tuo­te­va­li­koi­man hou­kut­te­le­vuus, laa­juus ja laatu. Nuorem­mille suku­pol­ville brändi näyt­täisi ole­van sama asia kuin asia­kas­ko­ke­mus.

Mil­le­ni­aa­lit ovat haas­tava koh­de­ryhmä, sillä he sitou­tu­vat kai­kista hei­koi­ten brän­dei­hin. Posi­tii­vi­sena kään­tö­puo­lena tut­ki­muk­sessa näkyy muita suku­pol­via aktii­vi­sempi kokeiluhalukkuus tes­tata moni­puo­li­sesti eri brän­dejä.

Vuorovaikutus ja markkinointiviestintä

Brän­deillä on mah­dol­li­suus vai­kut­taa monella tavalla – eri ikä­ryh­mät vain odot­ta­vat erilaista vuo­ro­vai­ku­tusta. Kiin­nos­tus vuo­ro­pu­he­luun brän­dien kanssa koros­tuu nuoremmissa koh­de­ryh­missä. Esi­mer­kiksi mil­le­ni­aa­lit halua­vat vai­kut­taa brän­din tuot­tei­den ja palveluiden kehi­tyk­seen. Z-suku­polvi on vas­taa­vasti kiin­nos­tu­nein osal­lis­tu­maan kampanjoihin aktii­vi­sesti.

Brän­di­va­lin­toi­hin vai­kut­taa myös lähi­piiri. Nuo­ret arvos­tat ennen kaik­kea ystä­vien suo­sit­te­le­mia merk­kejä ja osta­vat van­hem­pia ikä­ryh­miä enem­män tuot­teita some­vai­kut­ta­jien tai julk­kis­ten suo­si­tus­ten perus­teella. Samoin per­heeltä periy­tyy Z-suku­pol­velle tyy­pil­li­sesti muu­ta­mia brän­dejä.

Suosikkibrändit

Kysyimme tut­ki­muk­sessa, mitä vas­taa­jat pitä­vät maa­il­man arvok­kaim­mista tuotemerkeistä. Forbesin lista, jonka kär­ki­paik­kaa pitää Apple, on var­masti monelle markkinointipäättäjälle tuttu. Kan­sain­vä­li­sesti arvok­kaim­mat brän­dit kiin­nos­ta­vat suo­ma­lais­ten kes­kuu­dessa eri­tyi­sesti Z-suku­pol­vea: he arvos­ta­vat näitä merk­kejä jopa muita ikäryhmiä tuplasti enem­män. Lis­tan brän­deistä Z-suku­pol­ven suo­sikki on Google, milleniaalien Dis­ney, X-suku­pol­ven Google ja Baby Boo­mer­sien suo­sik­ki­si­jan jaka­vat Samsung sekä Face­book.

Onneksi Suo­mes­ta­kin löy­tyy monia brän­dejä, joista mikään suku­polvi ei haluaisi luo­pua. Jokai­sen suku­pol­ven suo­sik­kibrän­dien TOP5-lis­talle nousi Mari­mekko.

Mitä tästä kaikesta voimme päätellä?

Kuluttajat haluavat monilta osin olla tiiviimmin yhteydessä suosikkibrändiensä kanssa. Hyö­dyn­ne­tään tätä mah­dol­li­suutta ja huo­mioi­daan mark­ki­noin­ti­vies­tin­nässä suku­pol­vien eri­lai­suus. Mitä parem­min tun­net koh­de­ryh­mäsi, sitä parem­min tavoi­tat heidät ja saa­vu­tat tavoit­teesi.

Haluatko kuulla lisää Kuluttajat ja brändi -tutkimuksesta? Ota yhteyttä yhteyshenkilöösi A-lehtien yritysasiakasmyynnissä.

Lataa tutkimusraportti

Täytä yhteystietosi alle, niin pääset lataamaan Kuluttajat ja brändi -tutkimusraportin. Tutustu tästä A-lehtien tietosuojaselosteeseen.

Sisältöä ei voida näyttää
Valitsemasi suostumukset estävät tämän sisällön näyttämisen. Muokkaa asetuksia evästeasetuksissa.