Eettiset toimintaohjeet

Eettiset toimintaohjeet
A-lehtien Code of Conduct eli eettiset toimintaohjeet luovat perustan tavallemme tehdä töitä.
Julkaistu 19.2.2021

Päivitetty 14.11.2023

Toimitusjohtajan alkusanat

Tänä päivänä vastuullinen liiketoiminta ei ole valinta, vaan välttämättömyys. Säilytämme sidosryhmiemme luottamuksen sekä luomme edellytykset A-lehtien kasvulle ja hyvälle taloudelliselle tulokselle vain, jos toimimme eettisesti, vastuullisesti ja arvojemme mukaisesti.

A-lehtien Code of Conduct eli eettiset toimintaohjeet luovat perustan tavallemme tehdä töitä. Näissä toimintaohjeissa esitetty vastuullisen vaatimus liittyy kaikkeen A-lehtien toimintaan, ja toimintaohjeet koskevat kaikkia A-lehtien työntekijöitä organisaatiotasosta tai työsuhteen laadusta riippumatta. Ohje koskee myös avustajiamme ja yhteistyökumppaneitamme.

Vastuullisuus ei ole vain sanoja, vaan ennen kaikkea tekoja, joita yhdessä teemme. Vastuu oikein toimimisesta on meillä kaikilla.

Toiminnan lähtökohdat

A-lehtien yhteiskuntavastuulla on pitkät perinteet: yhtiö syntyi vastuullisuuden perustalle, kun Apu-lehti perustettiin vuonna 1933. Avun missiona oli työttömien auttaminen laman aikana. Nyt tehtävänämme on uudistaa perheyritystä ja viedä se kannattavana eteenpäin seuraaville sukupolville arvojamme ja vastuullisuuden perinnettä unohtamatta.

Olemme valinneet toimintakulttuurimme periaatteiksi seuraavat viisi avainasiaa:

  • Arvostus: Meillä lähtökohtana on aina luottamus. Arvostamme jokaisen työtä ja olemme rooleistamme riippumatta yhtä arvokkaita.
  • Uudistuminen: Meillä on rohkeutta kyseenalaistaa toimintatapoja ja oppia yhdessä joka päivä.
  • Yhdessä tekeminen: Yhdessä tekemällä ja asioita jakamalla synnytämme parhaan lopputuloksen.
  • Hyvä meininki: Meillä on joustavat työtavat ja saamme asioita aikaiseksi keskittymällä olennaiseen.
  • Läpinäkyvyys: Olemme avoimia tavoitteiden ja tekemisen suhteen. Jaamme aktiivisesti tietoa toisillemme.

Nämä eettiset ohjeet perustuvat toimintakulttuurimme periaatteisiin ja perheyhtiön arvoihin. Lukijamme ja yhteistyökumppanimme odottavat meiltä vastuullisuutta, luotettavuutta, rohkeutta ja oikeudenmukaisuutta. Arvostamme asiakkaitamme, kumppaneitamme ja työntekijöitämme. Edellytämme heiltä vastuullisia toimintatapoja ja eettisyyttä.

Eettiset toimintaohjeet

Noudatamme lainsäädäntöä ja alan itsesääntelyohjeita

Liiketoimintaamme koskevat monet säännökset. Meille tärkeimpiä ovat työntekijöihin, kilpailulainsäädäntöön, kuluttajasuojaan, ympäristöön, immateriaalioikeuksiin ja tietosuojaan liittyvät lait ja asetukset. Seuraamme aktiivisesti lainsäädännön muutoksia ja annettuja viranomaisratkaisuja.

Lainsäädännön ja näiden eettisten ohjeiden lisäksi toimintaamme ohjaavat muun muassa alan itsesääntelyohjeet, kuten Journalistin ohjeet ja Asiakkuusmarkkinointiliitto ASML reilun pelin ohjeet sekä Interactive Advertising Bureaun (IAB):n ohjeet, kuten IAB Europen Transparency and Consent Framework. Noudatamme omassa mainonnassamme mainonnan eettisen neuvoston periaatteita, joissa kaiken mainonnan on oltava lain ja hyvän liiketavan mukaista, rehellistä ja totuudellista.

Pyrimme toiminnallamme edistämään myös YK:n kestävän kehityksen tavoitteita. Olemme valinneet YK:n kestävän kehityksen tavoitteista seuraavat viisi tavoitetta:

1. Vastuullista kuluttamista (YK:n kestävän kehityksen tavoite 12)

Tarkoittaa meille vastuullisuusvisiona: Kestävän elämäntavan edistämistä. Mediamme näyttävät eri aiheissa kestävän elämän näkökulman ja lisäävät ihmisten tietoa vastuullisesta kuluttamisesta.

2. Ilmastotekoja (YK:n kestävän kehityksen tavoite 13)

Tarkoittaa meille: hiilidioksidipäästöjen vähentämistä.

3. Eriarvoisuuden vähentäminen (YK:n kestävän kehityksen tavoite 10)

Tarkoittaa meille: tasa-arvoisen yhteiskunnan ja sosiaalisen tasa-arvoisuuden edistämistä sekä vahvaa koko Suomen mediaa.

4. Terveyttä ja hyvinvointia (YK:n kestävän kehityksen tavoite 3)

Tarkoittaa meille: Tuemme mielen hyvinvointia. Käsittelemme mielen hyvinvoinnin teemoja sisällöissämme lempeästi ja rohkeasti.

5. Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua (YK:n kestävän kehityksen tavoite 8)

Tarkoittaa meille: A-lehdet on uudenlaisen työkulttuurin suunnannäyttäjä, jossa jokaisen työ on yhtä arvostettavaa.

Oikein toimimisen periaate on osa kaikkea toimintaamme niin yhtiönä kuin yksilöinä.

Nämä eettiset toimintaohjeet asettavat toiminnaltamme vaadittavan vähimmäistason. Jos lainsäädäntö tai viranomaismääräykset eroavat näistä eettisistä toimintaohjeista, noudatamme säännöistä tiukempaa.

Kunnioitamme ihmisoikeuksia

Kohtelemme työntekijöitämme sekä asiakkaidemme ja kumppaneidemme työntekijöitä YK:n ihmisoikeusjulistuksen mukaan reilusti ja tasa-arvoisesti ja edellytämme samaa yhteistyökumppaneiltamme. Kunnioitamme jokaisen yksityisyyttä, arvoa ja oikeutta, emmekä hyväksy minkäänlaista syrjintää, uhkailua tai häirintää. Tuomitsemme lapsityövoiman käytön sekä kaikenlaisen pakkotyön. Kunnioitamme työlainsäädäntöä ja työntekijöidemme vapautta järjestäytyä ammatillisesti. Odotamme yhteistyökumppaniemme arvojen ja toiminnan olevan vastaavanlaisia.

Vaalimme sananvapautta, oikeudenmukaisuutta ja ihmisten oikeutta tietoon

Kannamme A-lehdissä vastuumme yli 1,8 miljoonaa lukijaamme kohtaan. Tuotamme lukijoillemme kiinnostavaa sisältöä korkeiden eettisten journalististen arvojen ja ohjeiden mukaisesti. Emme tingi sisältöjen ja journalismin laadusta, luotettavuudesta ja uskottavuudesta. Edistämme yhteiskunnallisesti merkittäviä asioita laadukkaan journalismin keinoin.

Seuraamme keskustelukulttuuria ja kirjoittamista verkkopalveluissamme. Puutumme häiriökäyttäytymiseen ja ilmiannamme tarvittaessa väärinkäytökset viranomaisille.

Kohtelemme asiakkaitamme tasapuolisesti

Arvostamme asiakassuhteitamme. Kohtelemme asiakkaitamme reilusti ja tasapuolisesti. Myymme tuotteitamme eettisesti. Hinnoittelumme, viestintämme ja myyntiehtomme ovat läpinäkyviä. Markkinointimme on lain ja hyvän liiketavan mukaista, rehellistä ja totuudenmukaista.

Kunnioitamme yksityisyydensuojaa ja huolehdimme tietoturvasta

Asiakkaidemme yksityisyydensuoja on meille ensiarvoisen tärkeää. Pyrimme noudattamaan kaikessa toiminnassamme tietosuojalainsäädäntöä sekä henkilötietojen hyvää käsittelytapaa ja edellytämme samaa kaikilta yhteistyökumppaneilta, jotka käsittelevät henkilötietoa A-lehtien lukuun. Käsittelemme henkilötietoa vain etukäteen määriteltyyn lainmukaiseen käyttötarkoitukseen. Keräämme vain käyttötarkoituksen kannalta tarpeelliset tiedot, päivitämme henkilötietoja säännöllisesti ja poistamme tai minimoimme henkilötiedot, joita emme enää tarvitse.

Pidämme rekisteröityjen saatavilla riittävän ja ajantasaisen tietosuojainformaation ja luomme vaikutusmahdollisuuksia, jotta rekisteröityjen oikeudet toteutuvat lainsäädännön mukaisesti.

Pidämme työntekijöidemme osaamista yllä tietosuoja- ja tietoturvakoulutuksella ja tietojen käsittelyohjeistuksilla. Edellytämme työntekijöiltämme korostettua huolellisuutta henkilötietojen käsittelyssä. Erityisen huolellisesti käsittelemme alaikäisiin liittyviä henkilötietoja.

Suojaamme henkilötietoja ja muuta luottamuksellista aineistoa tarvittavilla teknisillä ja organisatorisilla turvatoimilla ja menettelytavoilla. Osana näitä turvatoimia ja menettelytapoja on niin työntekijöidemme tietoturvaosaamisen kehittäminen kuin yleisen tietoturvan jatkuva kehittäminen.

Teemme hankintamme vastuullisesti, kilpailemme reilusti ja sitoudumme korruption vastaiseen toimintaan

Toteutamme hankinnat hyvän liiketoimintatavan mukaisesti markkinaehdoin ja puolueettomin kriteerein. Noudatamme lainsäädäntöä sekä tekemiämme sopimuksia ja sitoumuksia. Sitoudumme reiluun kilpailuun, emmekä sovi kilpailijoidemme kanssa hinnoista, markkinaosuuksista tai muusta vastaavasta. Otamme hankinnoissa huomioon ympäristönäkökulmat ja edellytämme alihankkijoiltamme sitoutumista näihin A-lehtien eettisiin ohjeisiin.

Edellytämme lainsäädännön ja näiden eettisten ohjeiden noudattamista kumppaneidemme toiminnassa, muun muassa sitoutumista työnantajavelvoitteiden hoitamiseen sekä ympäristövastuusta huolehtimiseen.

Emme hyväksy missään muodossa lahjontaa, emmekä lupaa, anna emmekä ota vastaan etuja tai lahjoja, jotka ylittävät vieraanvaraisuuden rajat ja jotka voidaan katsoa vaikuttavan haitallisesti yrityksemme päätöksentekoon. Emme suosi lähipiiriämme tai näiden omistamia yrityksiä tehdessämme hankintoja.

Säilytämme liikesalaisuudet ja kunnioitamme immateriaalioikeuksia

Olemme kaikessa toiminnassamme luottamuksen arvoisia. Henkilöstömme tai yhteistyökumppanimme eivät saa paljastaa omia tai sidosryhmiemme liikesalaisuuksia tai muita luottamuksellisia tietoja ulkopuolisille tai käyttää tietoja muuhun kuin kyseessä olevan tehtävän suorittamiseen. Suojaamme luottamuksellista liiketoimintatietoa, teknologiaa ja sisältöä ja hävitämme tiedot tietoturvallisesti.

Immateriaalioikeudet ovat keskeinen ja arvokas osa toimintaamme. Huolehdimme A-lehtien immateriaalioikeuksista vastuullisesti. Edellytämme kaikilta yhteistyökumppaneiltamme, että he sitoutuvat toimimaan tavalla, joka ei millään tavoin vahingoita tai loukkaa A-lehtien brändejä, tuotemerkkejä, tekijänoikeuksia tai liikesalaisuuksia. Me puolestamme sitoudumme kunnioittamaan sopimuskumppaneidemme immateriaalioikeuksia. Emme salli tekijänoikeuksin suojatun aineiston käyttöä hyvän tavan vastaisesti tai sovitusta poiketen.

Rakennamme yhdessä tasa-arvoista ja innostavaa työkulttuuria

Työntekijämme ovat medialiiketoimintamme ydin. Keskinäinen kunnioitus ja toisten työn arvostus ovat meille perusperiaatteita, joista emme tingi. Emme hyväksy kiusaamista, syrjimistä tai häirintää missään muodossa. Havaittuihin ongelmiin tai rikkomuksiin puutumme heti.

Rakennamme yhdessä työkulttuuria, jossa perheen ja työn yhdistämiseen tarjotaan joustavia ratkaisuja. Panostamme merkittävästi toimitilojemme viihtyvyyteen ja toimivuuteen, kehitämme omaa osaamistamme ja ymmärrämme, että ylivoimaisen yhteisön rakentamiseen tarvitaan monenlaisia osaajia. Kunnioitamme moniarvoisuutta ja pyrimme henkilöstön diversiteettiin.

Johtamisemme on tasapuolista sekä avointa ja edellytämme, että jokainen työntekijämme sitoutuu yrityksen eettisiin periaatteisiin ja vastuullisiin toimintatapoihin. Vaalimme kaikin tavoin yhdenvertaisuuden, oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon periaatteita.

Toimimme yhtiön edun mukaisesti

Jokaisella a-lehteläisellä on velvollisuus toimia lojaalisti yhtiötä kohtaan. Vältämme tilanteita, joissa henkilökohtainen etumme saattaa olla ristiriidassa A-lehtien etujen kanssa. Emme käytä̈ työssä saamiamme tietoja tai yhtiön omaisuutta henkilökohtaisen edun tavoitteluun.

Minimoimme ympäristövaikutuksia

Toimimme ympäristölainsäädännön mukaisesti ja pyrimme vähentämään haitallisia ympäristövaikutuksia kaikessa toiminnassamme. Pyrimme hillitsemään ilmastonmuutoksen etenemistä ja edistämään luonnonvarojen kestävää käyttöä. Olemme asettaneet tavoitteeksemme A-lehtien toiminnan ja koko tuotantoketjun hiilidioksidipäästöjen vähentämisen.

Etsimme jatkuvasti tapoja, joilla voimme pienentää toimintamme ympäristövaikutuksia. Ilmastotekojemme tiekartalla tehdään hiilineutraaliustavoitteiden lisäksi toimenpiteitä mm. uusiutuvan energian lisäämiseksi, ilmastoystävällisempien valintojen edistämiseksi muun muassa työpaikkaruokailussa ja tarjoiluissa, työmatkaliikenteessä sekä jätteiden kierrättämisessä ja lajittelussa.

Sitoutuminen eettisiin toimintaohjeisiin ja väärinkäytöksistä ilmoittaminen

Näiden eettisten toimintaohjeiden vastainen toiminta heikentää asiakkaidemme ja muiden sidosryhmiemme luottamusta A-lehtiin. Ohjeen vastainen toiminta saattaa myös johtaa siviili- tai rikosoikeudelliseen vastuuseen.

Jokainen a-lehteläinen sitoutuu noudattamaan työtehtävissään näitä eettisiä toimintaohjeita. Eettisten toimintaohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa johtaa kurinpitotoimenpiteisiin.

Odotamme myös yhteistyökumppaniemme toimivan vastuullisesti ja noudattavan näissä ohjeissa määritettyjä toimintatapoja.

A-lehdillä on eettisten toimintaohjeiden rikkomuksia varten Whistleblower -direktiivin mukainen ilmoituskanava. Suhtaudumme jokaiseen huolenaiheeseen ja epäilyyn vakavasti, tutkimme ne viipymättä ja kerromme lopputuloksesta ilmoituksen tekijälle lain ja säännösten puitteissa.

Emme hyväksy minkäänlaisia kosto- tai vastatoimia hyvässä uskossa ilmoituksen tehneitä henkilöitä kohtaan.

Muutokset eettisiin toimintaohjeisiin

Eettisten ohjeiden kohtaan "Sitoutuminen eettisiin toimintaohjeisiin ja väärinkäytöksistä ilmoittaminen" lisättiin Whistleblowing-direktiivin mukainen ilmoituskanava 22.3.2023. Vastuullisuustavoitteiden sisältöä päivitettiin A-lehtien vastuullisuusohjelman mukaan 14.11.2023.