K-Ruoka valitsi kumppanikseen A-lehdet: ”Tavoitteena olla Suomen ruokapuheenjohtaja”

K-Ruoka valitsi kumppanikseen A-lehdet: ”Tavoitteena olla Suomen ruokapuheenjohtaja”
Suo­men suu­rin ruo­ka­vai­kut­taja K-Ruoka raken­taa jat­kossa pal­ve­lu­aan yhdessä A-leh­tien Sisäl­tös­tu­dion kanssa. Tavoit­teena on hel­pot­taa suo­ma­lais­ten arkea ja kään­tää innos­tu­mi­nen onnis­tu­mi­seksi kai­kessa ruo­an­lai­tossa.
Julkaistu 26.5.2019

Kuvassa K-Ruoka-median ja A-lehtien ruokatiimit, ylärivissä: tuottaja Sanna Ellimäki, kesätyöntekijä Roosa Saastamoinen, ruokatoimittaja Jasmin Raitakari, markkinointipäällikkö, päätoimittaja Suvi Leppänen, ruokatoimittaja Sanna Huovilainen, AD Antti Nikunen, ruokatoimittaja Laura Halonen, ruokatoimittaja Minna Rautio-Pakaste, alarivissä: kanavajohtaja Teija Nesterinen, ruokasisältöstrategi Satu Koivisto, tuottaja Nelli Numminen, ruokatoimittaja Outi Väisänen.

K-Ruoka on Suo­men suu­rin ruo­ka­vai­kut­taja, joka tavoit­taa vii­koit­tain lähes jokai­sen suo­ma­lai­sen. K-Ruoka näkyy niin digi­taa­li­sissa kana­vissa, K-Ruoka-sovel­luk­sessa, prin­tissä, verk­ko­kau­passa kuin tele­vi­siossa Mitä tänään syö­täi­siin -ohjel­massa.

”Ei ole enää ole­massa yhtä suo­ma­laista ruo­ka­pöy­tää, ja siksi asiak­kai­den odo­tuk­set K-Ruoan pal­ve­luja koh­taan ovat hyvin­kin yksi­löl­li­siä. Haluamme tässä yhteis­työssä raken­taa eri­lai­sille asiak­kaille sopi­via sisäl­töjä, jotka poh­jau­tu­vat asia­kas- ja tren­di­da­taan. Sisäl­löt pal­ve­le­vat koh­den­ne­tusti K-ryh­män kana­va­va­li­kossa. Näin pys­tymme tar­joa­maan jokai­selle asiak­kaalle hen­ki­lö­koh­tai­sen ja juuri hänelle sopi­van asia­kas­ko­ke­muk­sen”, K-Ruoka-median kana­va­joh­taja Teija Nesterinen toteaa.

”K-Ruoka.fi:ssä koti­kok­kaa­jien saa­ta­villa on kaik­ki­aan lähes 8000 resep­tiä, ja sinne tuo­te­taan jat­ku­vasti uusia ruo­kaoh­jeita. Tah­domme olla ruo­ka­kult­tuu­rin uudis­taja ja suun­nan­näyt­täjä ja raken­taa nac­ho­pel­lin, kin­der­ka­kun tai kas­vis­kes­ki­vii­kon kal­tai­sia ilmiöitä. Haluamme myös mah­dol­lis­taa suju­van ja muka­van arjen. Uskon, että yhdessä A-leh­tien tii­min kanssa teemme hyvistä ruo­ka­si­säl­löistä vie­lä­kin parem­pia”, toteaa Nes­te­ri­nen.

Tii­min moni­puo­li­nen osaa­mi­nen, koke­mus ja nuo­ruus sekä innos­tus näky­vät asiak­kaille entistä parem­pina sisäl­töinä. Onnis­tu­mista seu­ra­taan ja mita­taan sys­te­maat­ti­sesti mm. asia­kas­puls­sin avulla ja teke­mistä paran­ne­taan tulos­ten valossa jat­ku­vasti.

A-leh­tien Sisäl­tös­tu­dion joh­taja Sari Mikkonen-Mannila iloit­see hyvin alka­neesta yhteis­työstä. ”Meillä on pitkä koke­mus K-ryh­män koko­nai­suu­desta Pirkka Media -yhteis­työn kautta, ja olemme äärim­mäi­sen ylpeitä, että pää­semme raken­ta­maan myös tule­vai­suu­den K-Ruo­kaa. Yhteis­työmme poh­jau­tuu sel­ke­ään stra­te­gi­aan, yhtei­siin datan poh­jalta ase­tet­tui­hin tavoit­tei­siin ja huip­pu­tii­mei­hin, jossa jokai­sella on oma paik­kansa ja jokai­seen luo­te­taan vah­vasti”, hän sanoo.

Lisätiedot:

Kesko Oyj, mark­ki­noin­ti­joh­taja Teija Nes­te­ri­nen, puh. 050 383 7566, teija.nesterinen@kesko.fi

A-lehdet Oy, Sisäl­tös­tu­dio, joh­taja Sari Mik­ko­nen-Man­nila, puh. 050 387 8308, sari.mikkonen-mannila@a-lehdet.fi