Lukeminen kuuluu kaikille lapsille – Apu Juniori tukee MLL:n paikallisyhdistysten toimintaa

Lukeminen kuuluu kaikille lapsille – Apu Juniori tukee MLL:n paikallisyhdistysten toimintaa
Ala­kou­lu­lais­ten ajan­koh­tais­lehti Apu Juniori aloit­taa yhteis­työn Man­ner­hei­min Las­ten­suo­je­lu­lii­ton pai­kal­li­syh­dis­tys­ten kanssa. Las­ten luku­taito yhdis­tää MLL:n ja A-leh­det yhteis­työ­hön.
Julkaistu 14.5.2019

MLL on teh­nyt jo lähes sata vuotta työtä las­ten ja per­hei­den hyvän arjen puo­lesta. A-leh­det ja Apu Juniori halua­vat olla yhdessä MLL:n pai­kal­li­syh­dis­tys­ten kanssa raken­ta­massa yhteis­kun­taa, jossa lap­suutta arvos­te­taan ja jossa las­ten hyvin­vointi on kaik­kien yhtei­nen asia. Las­ten luku­taito on kan­sa­lais­taito, ja kieli tär­keä yhdessä teke­mi­sen ja koke­mi­sen väline, joka lujit­taa lap­sen iden­ti­teet­tiä. Hyvä luku­taito on avain kan­sa­lais- ja kulut­ta­ja­oi­keuk­sien tun­te­mi­seen myös aikui­sena.

”Haluamme tehdä kon­kreet­ti­sia tekoja luke­mi­sen edis­tä­mi­seksi. Yhteis­työssä Man­ner­hei­min Las­ten­suo­je­lu­lii­ton pai­kal­li­syh­dis­tys­ten kanssa voimme kan­nus­taa lap­sia ja las­ten van­hem­pia luku­har­ras­tuk­sen pariin”, sanoo Apu-leh­den ja Apu Junio­rin pää­toi­mit­taja Marja Aarnipuro.

Yhteis­työssä MLL:n pai­kal­li­syh­dis­tyk­sillä on mah­dol­li­suus varain­han­kin­taan myy­mällä Apu Junio­rin tilauk­sia. Jokai­sesta myy­dystä Apu Juniori-leh­den tilauk­sesta tili­te­tään viisi (5) euroa pai­kal­li­syh­dis­tyk­selle. Kam­panja kes­tää vuo­den lop­puun.

”On hie­noa, että A-leh­det haluaa tukea MLL:n pai­kal­li­syh­dis­tys­ten työtä tar­joa­malla heille täl­lai­sen mah­dol­li­suu­den tehdä varain­han­kin­taa”, sanoo MLL:n varain­han­kin­ta­pääl­likkö Tiina Vienanlinna.

Lisätiedot:

MLL, Varain­han­kin­ta­pääl­likkö, Tiina Vie­nan­linna, p. 050 472 2445, tiina.vienanlinna@mll.fi

A-leh­det Oy, Chief Mar­ke­ting Officer, Terhi Haus­ka­maa, p. 050 4144 260, ​terhi.hauskamaa@a-lehdet.fi