Sanna Lehdon kuvaama Imagen kansijuttu voitti Vuoden Huippujen Kuva-sarjan

Sanna Lehdon kuvaama Imagen kansijuttu voitti Vuoden Huippujen Kuva-sarjan
Vuo­den Hui­put on luo­van suun­nit­te­lun kil­pailu, jonka jär­jes­tää visu­aa­li­sen vies­tin­nän suun­nit­te­li­joi­den jär­jestö Gra­fia. Valo­ku­vaaja Sanna Lehto pal­kit­tiin Kuva-sar­jan Kul­ta­hui­pulla Ima­gen hei­nä­kuun 2018 kan­si­ju­tusta. Pal­kin­not jaet­tiin Vuo­den Hui­put -gaa­lassa Tapah­tu­ma­kes­kus Tela­kassa tors­taina 11. huh­ti­kuuta.
Julkaistu 11.4.2019

Tuo­ma­risto perus­te­lee valin­taa näin: Jutun hen­ki­lö­ku­vista välit­tyy kat­ke­ran­su­loi­nen melan­ko­lia. Kuvien tois­tei­suus ei häi­ritse, kun kuvista syn­tyy muilla kei­noin teok­sia. AD:n ja kuvaa­jan näke­mys on sel­keästi yhtei­nen. Kan­si­ku­van muis­taa pit­kään.

"Ima­gen AD Anna-Mari Tenhunen antoi toi­mek­sian­non kuvata räp­päri Paperi T:n Ima­gen kan­si­jut­tuun kuk­kien kanssa. Samoi­hin aikoi­hin leh­den kanssa tulisi ilmes­ty­mään Paperi T:n uusi levy, joka käsit­teli ahdis­tusta kat­ke­ran­su­loi­sesti. Kat­ke­ran­su­loi­suu­den halut­tiin näky­vän joten­kin kuvassa", valo­ku­vaaja Sanna Lehto ker­too.

"Raken­sin ja suun­nit­te­lin kuvausta var­ten plek­si­la­sista ja kukista kaksi läpi­nä­ky­vää levy­ra­ken­nel­maa, joi­den taakse ase­tin Paperi T:n kuvat­ta­vaksi. Olin raken­ta­nut kysei­siä raken­nel­mia omaan tai­teel­li­seen työ­höni ennen­kin. Tämä idea pysyi vah­vim­min mie­les­säni miet­ties­säni kuvia kuk­kien ja kat­ke­ran­su­loi­suu­den kautta, joten pää­dyin toteut­ta­maan sen", Lehto jat­kaa.

Katso kaikki Vuo­den Huip­pu­jen tulok­set tästä.