Sopimus yhteisrekisterinpitäjyydestä

Sopimus yhteisrekisterinpitäjyydestä
Tämä sopimus yhteisrekisterinpitäjyydestä on tehty A-lehdet Oy:n ja vaikuttajan välillä.
Julkaistu 14.4.2019

1. Tausta

Tämä sopimus yhteisrekisterinpitäjyydestä (”Sopimus”) on tehty A-lehdet Oy:n (”A-lehdet”) ja vaikuttajan (”Vaikuttaja”) välillä. Vaikuttaja tuottaa sisältöä A-lehtien ylläpitämällä Internet-sivustolla sijaitsevaan blogiin (”Blogi”). Osapuolet käsittelevät Blogia lukevien tai kommentoivien luonnollisten henkilöiden henkilötietoja, ja ovat tämän käsittelyn osalta Tietosuojalainsäädännön tarkoittamia yhteisrekisterinpitäjiä, jotka määrittävät yhdessä em. henkilötietojen käsittelytarkoitukset ja keinot. Tässä Sopimuksessa sovitaan ehdoista, joiden mukaisesti Osapuolet käsittelevät henkilötietoja yhteisrekisterinpitäjinä.

Siltä osin kuin Vaikuttaja käsittelee henkilötietoja A-lehtien tai sen asiakkaan toimeksiannosta ja lukuun henkilötietojen käsittelijänä, solmitaan erillinen liite tietojenkäsittelystä (”Tietosuojaliite”).

Siltä osin kuin Vaikuttaja käsittelee henkilötietoja hallinnoimissaan kanavissa, esimerkiksi omalla Facebook, Instagram tai Youtube -tilillään, Vaikuttaja vastaa itsenäisesti ko. henkilötietojen käsittelystä ja Tietosuojalainsäädännössä rekisterinpitäjille asetetuista velvollisuuksista.

Tässä Sopimuksessa käytetyillä käsitteillä, kuten ”henkilötieto”, ”rekisteröity”, ”rekisterinpitäjä”, ”käsittely” ja ”henkilötietojen tietoturvaloukkaus” on niille kulloinkin soveltuvassa EU:n ja kansallisessa tietosuojalainsäädännössä (”Tietosuojalainsäädäntö”) annetut merkitykset.

2. Käsittelyn kohde ja tarkoitus

Henkilötiedot, joita käsitellään yhteisrekisterinpitäjinä Blogin yhteydessä, pitävät sisällään Blogia lukevan tai kommentoivan luonnollisen henkilön (rekisteröidyn) nimen tai nimimerkin, sähköpostiosoitteen, kommentin, kuvan, julkiset profiilitiedot (esim. Gravatar-profiili) sekä teknisiä tietoja, kuten verkkokäyttäytymisestä kerättävä tieto, päätelaitteen tekniset tiedot, IP-osoite.

Henkilötietoja käsitellään A-lehtien tietosuojaselosteen ja tämän Sopimuksen mukaisesti. Ellei toisin ole kirjallisesti sovittu, Vaikuttaja saa tämän Sopimuksen voimassaollessa käsitellä rekisteröityjen henkilötietoja ainoastaan Blogiin liittyviin tarkoituksiin, kuten kommenttien käsittelyyn, kaupallisten kampanjoiden toteuttamiseen, yhteydenpitoon rekisteröityjen kanssa, väärinkäytösten selvittämiseen sekä Blogiin liittyvän Internetpalvelun kehittämiseen yhdessä A-lehtien kanssa.

3. Osapuolten velvollisuudet

3.1. Yleiset velvollisuudet

Osapuolten on: a) käsiteltävä henkilötietoja asianmukaisella huolellisuudella sekä hyvän tietojenkäsittelytavan mukaisesti Tietosuojalainsäädäntöä noudattaen; b) toteutettava asianmukaiset tietoturvatoimenpiteet; c) avustettava toisiaan Tietosuojalainsäädännössä säädettyjen velvollisuuksien noudattamisessa; d) saatettava pyynnöstä toisen osapuolen saataville kaikki sellainen tarpeellinen tieto, joka osoittaa, että osapuoli noudattaa sille tässä Sopimuksessa ja Tietosuojalainsäädännössä säädettyjä velvollisuuksia; sekä e) ilmoitettava viipymättä toiselle osapuolelle viranomaisten tietopyynnöistä käsiteltäviin henkilötietoihin liittyen, ellei se ole pakottavan lainsäädännön vastaista.

3.2. Salassapito

Osapuolten on varmistettava, että vain sellaisilla henkilöillä, joilla on tarve saada henkilötietoihin pääsy tämän Sopimuksen täyttämiseksi, on niihin pääsy. Osapuolen on pidettävä henkilötiedot salassa ja huolehdittava siitä, että edellä mainitut henkilöt ovat sitoutuneet noudattamaan joko sopimukseen tai lakiin perustuvaa salassapitovelvollisuutta.

3.3. Alihankkijoiden käyttö

Osapuolet saavat käyttää alihankkijoita tämän Sopimuksen mukaisten velvoitteiden toteuttamisessa. Osapuolet ovat velvollisia säännöllisesti varmistamaan, että käytetyt alihankkijat noudattavat salassapitoa, tietoturvaa ja muita tässä Sopimuksessa määriteltyjä velvollisuuksia, ja että alihankkijoiden kanssa tehdyt tietojenkäsittelysopimukset täyttävät Tietosuojalainsäädännön edellytykset. Osapuolet ovat vastuussa käyttämiensä alihankkijoiden työstä kuin omastaan.

3.4. Henkilötietojen siirtäminen ja luovuttaminen

Ellei toisin ole kirjallisesti sovittu, tämän Sopimuksen voimassaollessa Vaikuttajalla ei ole oikeutta luovuttaa rekisteröityjen henkilötietoja kolmannelle osapuolelle. A-lehdillä on oikeus luovuttaa rekisteröityjen henkilötietoja tietosuojaselosteessa kuvatuin tavoin. Edellä mainittu ei rajoita osapuolten mahdollisuuksia luovuttaa henkilötietoja viranomaisille lakiin perustuen.

Vaikuttaja hyväksyy, että Blogin julkaiseminen A-lehtien Internet-sivustolla voi edellyttää rekisteröityjen henkilötietojen siirtämistä EU/ETA-alueen ulkopuolelle. A-lehdet sitoutuu huolehtimaan siitä, että siirto EU/ETA-alueen ulkopuolelle tapahtuu Tietosuojalainsäädännön edellytyksiä noudattaen.

3.5. Rekisteröityjen oikeudet

A-lehdet vastaa siitä, että: a) se julkaisee omassa verkkopalvelussaan tietosuojaselosteen, jolla rekisteröityjä informoidaan henkilötietojen käsittelystä henkilötietoja kerättäessä; ja b) se toteuttaa rekisteröidyn sille esittämät oikeuksien toteuttaista koskevat pyynnöt (kuten tarkastusoikeuden käyttämistä, kieltooikeuden käyttämistä tai tiettjen oikaisua tai poistoa koskevat pyynnöt) Tietosuojalainsäädännön edellyttämin tavoin.

3.6. Tietoturva

Osapuolten on toteutettava asianmukaiset tekniset, fyysiset ja organisatoriset toimenpiteet, joilla varmistetaan henkilötietojen korkea turvallisuustaso ja suojellaan henkilötietoja luvattomalta tai laittomalta käsittelyltä sekä tahattomalta menettämiseltä, tuhoamiselta, vahingolta, muutokselta tai paljastumiselta. A-lehdet vastaa Blogin julkaisemiseen käytettävän alustan teknisestä tietoturvasta.

3.7. Ilmoitukset tietoturvaloukkauksista

Osapuolten on ilmoitettava toisilleen epäilemästään tai todetusta henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta ilman aiheetonta viivytystä siitä tiedon saatuaan.

A-lehdet vastaa henkilötietojen tietoturvaloukkaukseen liittyvän ilmoituksen tekemisestä viranomaisille ja rekisteröidyille, ellei tapauskohtaisesti toisin sovita. Vaikuttaja antaa kaiken tarpeellisen avun ja tiedon ilmoituksen tekemiseksi.

3.8. Henkilötietojen säilytysaika

Osapuolet sitoutuvat käsittelemään rekisteröityjen henkilötietoja vain niin kauan kuin on tarpeen tässä Sopimuksessa ja tietosuojaselosteessa kuvattujen henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten toteuttamiseksi. Ellei toisin ole sovittu, Blogin kommentoijan henkilökohtaisesti tunnistavat tiedot, jotka eivät ole julkisesti saatavilla, kuten kommentin yhteydessä annettu sähköpostiosoite ja IP-osoite, poistetaan A-lehtien toimesta kuuden (6) kuukauden kuluessa kommentin julkaisusta, ellei niitä ole väärinkäytösten selvittämiseksi, lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi tai kaupallisten kampanjoiden loppuunsaattamiseksi tarpeen säilyttää pidempään.

4. Voimassaolo

Tämä Sopimus tulee voimaan 25.5.2018 tai siitä päivämäärästä, kun Blogin julkaisu A-lehtien Internet-sivustolla on alkanut (mikäli se myöhäisempi kuin 25.5.2018) sekä päättyy, kun Blogin julkaiseminen A-lehtien Internet-sivustolla päättyy. Sopimuksen päättyessä A-lehdet poistaa kohdassa 2 määritellyt henkilötiedot, tai osapuolten erikseen sopiessa, siirtää kohdassa 2 määritellyt henkilötiedot Vaikuttajalle.

Sopimuksen päätyttyä ja A-lehtien poistettua henkilötiedot, Vaikuttaja vastaa itsenäisesti Tietosuojalainsäädännössä rekisterinpitäjille asetetuista velvollisuuksista, mukaan lukien rekisteröityjen informoinnista.

Ne ehdot, jotka luonteensa vuoksi on tarkoitettu pysymään voimassa Sopimuksen päättymisestä huolimatta, pysyvät voimassa.