Tilaa Zetaposti ja kurkista tulevaisuuteen

Tilaa Zetaposti ja kurkista tulevaisuuteen
Zeta­posti on uutis­kirje suku­pol­vesta Z. Se sukel­taa sosi­aa­li­sen median kiin­nos­ta­vim­piin ilmiöi­hin ja pal­jas­taa nuo­ri­so­kult­tuu­rin nouse­vat tren­dit.
Julkaistu 14.5.2019

Z-suku­polvi haas­taa yri­tyk­set ja yhtei­söt suu­reen muu­tok­seen. Mil­lai­set arvot ja asen­teet ohjaa­vat Z-suku­pol­ven valin­toja? Miten nuor­ten kulu­tus­tot­tu­muk­set eroa­vat aikui­sista? Miten puhu­tella tule­vai­suu­den kulut­ta­jia somessa? Tilaa Zeta­posti, niin tie­dät, miten maa­ilma muut­tuu nuor­ten mukana.

Zeta­posti tar­joaa sinulle:

  • ensikäden tietoa sosiaalisen median kiinnostavimmista ilmiöistä ja nousevista digipalveluista.
  • tuoreita tutkimustuloksia sukupolven Z arvo- ja asennemaailmasta sekä mediankäyttötavoista.
  • inspiroivia case-esimerkkejä siitä, miten puhutellaan tulevaisuuden kuluttajia.
  • niksejä some-palveluiden uusista ominaisuuksista ja työkaluista.

Uuti­kirje on mak­su­ton ja ilmes­tyy ker­ran kuu­kau­dessa. Voit peruut­taa uutis­kir­je­ti­lauk­sen mil­loin tahansa.

Sinua voisivat kiinnostaa myös nämä: