YouTube Stories: Tarinat tulivat tubeen – näin otat uuden työkalun haltuun

YouTube Stories: Tarinat tulivat tubeen – näin otat uuden työkalun haltuun
Ins­ta­gra­mista, Snapc­ha­tista ja Face­boo­kista tuttu Sto­ries-omi­nai­suus löy­tyy nyt myös You­Tu­besta. Tällä het­kellä se on tar­jolla vain sisäl­lön­tuot­ta­jille, joi­den kana­valla on yli 10 000 tilaa­jaa. Tässä jutussa Demin some­tuot­taja Essi Rundgren ker­too, miten You­Tube Sto­ries toi­mii ja miten sisäl­lön­tuot­ta­jat voi­vat hyö­dyn­tää työ­ka­lua.
Julkaistu 15.4.2019

You­Tube Sto­ries jul­kais­tiin jo kesällä 2018, mutta aluksi sitä pää­si­vät kokei­le­maan vain har­vat ja onnek­kaat tubet­ta­jat. Nyt omi­nai­suu­den ovat saa­neet käyt­töönsä kaikki sisäl­lön­tuot­ta­jat, joi­den kana­valla on vähin­tään 10 000 tilaa­jaa.

Tarina mah­dol­lis­taa täys­pit­kiä videoita nopeam­man ja ren­nom­man tavan tuot­taa sisäl­töjä, lisätä kana­van näky­vyyttä ja vah­vis­taa vuo­ro­vai­ku­tusta tilaa­jien kanssa. You­Tu­bea on kui­ten­kin myös syy­tetty Sto­ries-omi­nai­suutta aiem­min hyö­dyn­tä­nei­den sovel­lus­ten, kuten Ins­ta­gra­min menes­tyk­sellä rat­sas­ta­mi­sesta ja jo val­miiksi suu­rien kana­vien suo­si­mi­sesta.

Miten YouTube Stories toimii?

Näyttää tutulta. You­Tube Sto­rie­sin käyt­tö­liit­tymä on lähes saman­lai­nen kuin Ins­ta­gra­missa. Tari­na­työ­ka­lun omalla kame­ralla voi kuvata yksit­täi­siä kuvia ja 15 sekun­nin mit­tai­sia videoita, mutta sisäl­lön voi ladata myös kame­ran rul­lasta vasem­masta ala­kul­masta löy­ty­vällä pai­nik­keella. Edi­toin­ti­työ­ka­lut ja tar­rat löy­ty­vät tut­tuun tapaan oikeasta ylä­nur­kasta.

Myös tari­nan kat­soja voi luot­taa Ins­ta­gra­mista tut­tui­hin toi­min­nal­li­suuk­siin. Kli­pistä toi­seen lii­ku­taan napaut­ta­malla ja seu­raa­vaan tari­naan pää­see siir­ty­mään swaip­paa­malla oikealta vasem­malle. Ruu­dun pai­na­mi­nen pysäyt­tää tari­nan.

Uusia työkaluja. You­Tube Sto­rie­sissa nau­hoi­tet­tuja tari­noita on mah­dol­lista lei­kata, mikä on uutta Sto­ries-maa­il­massa. Videoi­den taus­talle voi myös lisätä musiik­kia joko You­Tu­ben bii­si­kir­jas­tosta tai suo­raan omasta puhe­li­mesta. Tämä on lois­tava uuti­nen kai­kille sisäl­lön­tuot­ta­jille ja eten­kin brän­deille, joilla on oma, tun­nis­tet­tava tun­nus­biisi.

Pitkä elinkaari. You­Tube Sto­rie­sit ovat kat­sot­ta­vissa omassa tari­nassa ja kana­van sivulla seit­se­män päi­vän ajan.

Näkyvyyttä ja uusia seuraajia. Tari­noi­hin voi tör­mätä You­Tu­bessa monessa eri pai­kassa: etusi­vulla, tilat­tu­jen kana­vien lis­taus­si­vulla, videoi­den kat­se­lusi­vuilla ja kana­van tari­nat-väli­leh­dellä. You­Tube tar­joaa aktii­vi­sesti tari­noita myös sisäl­lön­tuot­ta­jilta, joi­den kana­via ei vielä tilaa. Täl­löin tari­naan ilmes­tyy tilaa-pai­nike, josta pys­tyy näp­pä­rästi lisää­mään uuden tut­ta­vuu­den omiin suo­sik­kei­hin.

Ikävä Instagramia. Vaikka You­Tube Sto­ries mah­dol­lis­taa aina­kin osalle käyt­tä­jistä uusia, näp­pä­riä työ­ka­luja, joilla tehdä tari­noista aiem­paa kou­kut­ta­vam­pia, jää tot­tu­nut tari­nan­ker­toja kai­paa­maan muu­ta­mia toi­min­nal­li­suuk­sia.

Tari­noi­hin ei ole mah­dol­lista lisätä link­kiä, joten käyt­tä­jien ohjaa­mi­nen suo­raan uuteen videoon tai kana­van ulko­puo­lelle ei ole mah­dol­lista. Myös tar­ra­va­li­koima on tois­tai­seksi var­sin sup­pea eikä Ins­ta­gra­mista tut­tuja, haus­koja ja help­poja akti­voin­ti­työ­ka­luja (kuten poll ja sli­der) löydy.

Ottaen huo­mioon, että You­Tube Sto­rie­sin yksi pää­määrä on lisätä sisäl­lön­tuot­ta­jien ja tilaa­jien välistä vuo­ro­vai­ku­tusta, liit­ty­vät tari­na­työ­ka­lun isoim­mat ongel­mat kom­men­toin­tiin. Kom­men­tit näky­vät kai­kille kat­so­jille ja niille voi antaa ylä- tai ala­peu­kun ja sydä­men, mutta kom­ment­tei­hin vas­taa­mi­nen onnis­tuu vain jul­ki­sesti Sto­rie­sissa. Kom­men­toin­tio­mi­nai­suus on hyö­dyl­li­nen esi­mer­kiksi Q&A-tari­noissa, mutta nykyi­sessä muo­dos­saan se ei kan­nusta moni­puo­li­seen ja tas­a­puo­li­seen kes­kus­te­luun sisäl­lön­tuot­ta­jan ja tilaa­jien kes­ken.

Entä kaupallisuus? You­Tube Sto­rie­sissa ei ole aina­kaan tois­tai­seksi mah­dol­lista jul­kaista mai­nok­sia, joten sisäl­tö­mark­ki­nointi on tällä het­kellä ainoa (jos­kin hyvin poten­ti­aa­li­nen) tapa ansaita pel­källä tari­na­työ­ka­lulla.

Mitä tästä pitäisi ajatella?

Tari­noista on tul­lut lyhyessä ajassa yksi sosi­aa­li­sen median menes­tyk­sek­käim­mistä muo­doista, joten on täy­sin ymmär­ret­tä­vää, että You­Tube haluaa olla mukana tässä kel­kassa. Ins­ta­gram Sto­rie­sin asema tari­na­maa­il­man ykkö­senä on kui­ten­kin kiis­ta­ton. Me Demissä tutus­tuimme monien mui­den sisäl­lön­tuot­ta­jien tavoin You­Tube Sto­rie­siin jul­kai­se­malla siellä van­hoja, Ins­ta­gra­miin aiem­min teh­tyjä tari­noita.

Ins­ta­gra­min vakiin­tu­neen ase­man hor­jut­ta­mi­nen ja käyt­tä­jien hou­kut­te­le­mi­nen vaa­tii You­Tu­belta val­ta­vasti työtä. Alun kan­keuk­sien kor­jaa­mi­nen ja kai­vat­tu­jen tek­nis­ten omi­nai­suuk­sien lisää­mi­nen on tie­tysti help­poa, mutta kana­van kult­tuu­rin muut­ta­mi­nen on toi­nen juttu. Siinä, missä Ins­ta­gram rajoit­taa videoi­den pituu­deksi yhden minuu­tin, You­Tube on tun­nettu video­si­säl­löistä, jotka kes­tä­vät muu­ta­masta minuu­tista jopa tun­tei­hin. Siksi on vai­kea kuvi­tella, että suu­ret mas­sat ryn­täi­si­vät pal­ve­luun 15 sekun­nin klip­pien takia.

Ins­ta­gra­min ja You­Tu­ben tari­noi­den käyt­tö­tar­koi­tus vai­kut­taisi myös ole­van eri­lai­nen. Ins­ta­gram Sto­rie­sissa on hyvin taval­lista kuvata arkista elä­mää ja ottaa seu­raa­jat osaksi omaa päi­vää. You­Tu­bessa tähän tar­pee­seen vas­taa­vat kui­ten­kin jo täy­si­mit­tai­set My Day -videot, joten Sto­rie­sin teh­tä­väksi tun­tuu jää­vän ennem­min omien videoi­den mai­nos­ta­mi­nen.

Koska Sto­ries-omi­nai­suus on käy­tössä vain sisäl­lön­tuot­ta­jilla, joilla on yli 10 000 tilaa­jaa, vai­kut­taa siltä, ettei You­Tu­ben ole tar­koi­tus­kaan haas­taa Ins­ta­gra­mia tavis­ten tari­na­pal­ve­luna – aina­kaan vielä. You­Tube Sto­rie­sin suu­rin poten­ti­aali näyt­täi­si­kin ole­van omien videoi­den pro­moa­mi­sessa ja uusien tilaa­jien tavoit­ta­mi­sessa.

Kirjoittaja: Essi Rundgren, Demin sometuottaja