Återvinnarna-övningsboken

Återvinnarna-övningsboken
Den splitternya övningsboken Återvinnarna innehåller många roliga och upplysande övningar om sortering, återvinning och vidareförädling av material för tredje- och fjärdeklassister.
Julkaistu 9.4.2019

Boken består av ordgå­tor, räk­neupp­gif­ter, frå­ges­por­ter, spel, laby­rin­ter, kor­sord, pys­sel och andra krea­tiva övnin­gar på olika nivåer, och hel­he­ten är upp­byggd kring några sym­pa­tiska åter­vin­nings­ka­rak­tä­rer.

Både lärare och ele­ver har del­ta­git i utar­be­tan­det av övnings­bo­ken, som ger en upp­munt­rande och posi­tiv bild av åter­vin­ning. Boken har illustre­rats av barn­boksför­fat­ta­ren Antti Niku­nen och pro­duce­rats av A-leh­det, Sisäl­tös­tu­dio.

Föl­jande står bak pro­jek­tet om övnings­bo­ken Åter­vin­narna: Tuot­ta­jayh­tei­sö­jen neu­vot­te­lu­kunta i samar­bete med Akku­kier­rä­tys Pb Oy, Encore Ympä­ris­tö­pal­ve­lut Oy, Euro­pean Recycling Plat­form (ERP), Mepak-Kier­rä­tys Oy, Träför­pack­nings Åter­vin­ning PPK Ab, Rec­ser Oy, SER-tuot­ta­jayh­teisö ry, Suo­men Auto­kier­rä­tys Oy, Suo­men Kui­tu­kier­rä­tys Oy, Suo­men Keräys­la­siyh­dis­tys ry, Suo­men Palau­tus­pak­kaus Oy, Finsk Däckå­ter­vin­ning Ab och Fin­lands Returplast Ab.

PRODUKTFAKTA

  • Stor­lek: 210 x 280
  • Sidan­tal: 60
  • Målgrupp: års­kur­serna 3–4
  • Språk: svenska (bes­täll en finskprå­kig ver­sion här)
  • Pris: gra­tis

Den svenska upplagan av Återvinnarna-övningsboken är slut för detta läsår, men du kan ladda ner övningsboken i pdf-format här.