Kierrätyksen sankarit -tehtäväkirja

Kierrätyksen sankarit -tehtäväkirja
Syksyllä 2019 ilmestynyt Kierrätyksen sankarit -tehtäväkirja tarjoaa monipuolisen kattauksen hauskaa ja opettavaista lajitteluun, kierrättämiseen ja materiaalien jatkojalostukseen liittyvää puuhaa kolmas- ja neljäsluokkalaisille.
Julkaistu 9.4.2019

Sym­paat­tis­ten kier­rä­tys­hah­mo­jen ympä­rille raken­ne­tussa koko­nai­suu­dessa on eri tasoi­sia sana-arvoi­tuk­sia, las­ku­teh­tä­viä, visoja, pelejä, laby­rint­tejä, ris­tik­koja sekä askar­te­lua ja muuta luo­vaa teke­mistä.

Kan­nus­ta­van ja posi­tii­vi­sesti kier­rä­tyk­seen suh­tau­tu­van teh­tä­vä­kir­jan kehi­tys­työ­hön on osal­lis­tu­nut sekä opet­ta­jia että oppi­laita. Teh­tä­vä­kir­jan on kuvit­ta­nut las­ten­kir­jai­lija Antti Niku­nen. Toteu­tuk­sesta vas­taa A-leh­tien Sisäl­tös­tu­dio.

Kier­rä­tyk­sen san­ka­rit -teh­tä­vä­kir­jan tar­joaa teille Tuot­ta­jayh­tei­sö­jen neu­vot­te­lu­kunta kump­pa­nei­naan Akku­kier­rä­tys Pb Oy, Encore Ympä­ris­tö­pal­ve­lut Oy, Euro­pean Recycling Plat­form (ERP), Mepak-Kier­rä­tys Oy, Puu­pak­kaus­ten Kier­rä­tys PPK Oy, Rec­ser Oy, SER-tuot­ta­jayh­teisö ry, Suo­men Auto­kier­rä­tys Oy, Suo­men Kui­tu­kier­rä­tys Oy, Suo­men Keräys­la­siyh­dis­tys ry, Suo­men Palau­tus­pak­kaus Oy, Suo­men Ren­gas­kier­rä­tys Oy ja Suo­men Uusio­muovi Oy.

TUOTETIEDOT

  • Koko: 210 x 280
  • Sivu­määrä: 60
  • Koh­de­ryhmä: vuo­si­luokka 3-4
  • Kieli: suomi ja ruotsi (tilaa ruot­sin­kie­li­nen ver­sio täältä)
  • Hinta: ilmai­nen

Kier­rä­tyk­sen san­ka­rit -teh­tä­vä­kir­jan suo­men­kie­li­nen pai­nos on lop­pu­nut tältä luku­vuo­delta, mutta halu­tes­sasi voit ladata tästä teh­tä­vä­kir­jan pdf-muo­dossa.